Ekipa

by

Naran Compleito  : Dulce Santina Belo
Munisipio  : Baucau
Estado Sivil  : Kaben Nain

Profisaun   : Jornalista “ Hahu Serviso Sai Jornalista Voluntario Iha Radio Comunidade Lian Matebean Baucau / Husi Tinan 2002 To’o Agora. Simu Knaar Hanesan Responsavel Masimo Radio ka Gestora  Radio .”

Naran Compleito  : Nazario da C. Bento
Munisipio  : Baucau
Estado Sivil  : Kaben Nain

Profisaun  : Jornalista “ Hahu Serviso Sai Jornalista Voluntario Iha Radio Comunidade Lian Matebean Baucau / Husi Tinan 2013 To’o Agora . Simu Kna’ar Hanesan Responsabilidade Ba Iha Programa Radio .”

Naran Compleito : Abrão Freitas Pereira
Munisipio : Baucau
Estado Sivil : Solteiro
Profisaun : Jornalista

“ Hahu serviso Sai Jornalista Voluntario Iha Radio Comunidade Lian Matebean Baucau / Husi Tinan 2019 To’o Agora. Simu Kna’ar Hanesan Reporter .”

Naran Compleito : Sandra Lucilia da C. Belo
Munisipio : Baucau
Estado Sivil : Solteira
Profisaun : Jornalista

“ Hahu serviso Sai Jornalista Voluntario Iha Radio Comunidade Lian Matebean Baucau / Husi Tinan 2018 To’o Agora. Simu Kna’ar Hanesan Finansas Radio.” 

Naran Compleito : Calistro A. Pereira
Munisipio : Baucau
Estado Sivil : Solteiro
Profisaun : Jornalista

“ Hahu serviso Sai Jornalista Voluntario Iha Radio Comunidade Lian Matebean Baucau / Husi Tinan 2019 To’o Agora. Simu Kna’ar Hanesan Reporter.”

Naran Compleito : Agostinho Da C. Guterres
Munisipio : Baucau
Estado Sivil : Kaben Nain
Profisaun : Jornalista

“ Hahu Serviso Sai Jornalista Voluntario Iha Radio Comunidade Lian Matebean Baucau / Husi Tinan 2013 To’o Agora . Simu Kna’ar Hanesan Tecnico Radio.”

Naran Compleito : Feliciano Venanvio Belo
Munisipio : Baucau
Estado Sivil : Solteiro
Profisaun : Jornalista

“ Hahu Serviso Sai Jornalista Voluntario Iha Radio Comunidade Lian Matebean Baucau / Husi Tinan 2013 To’o Agora . Simu Kna’ar Hanesan Ko’ordenador Reporter.”

Naran Compleito : Carlos M. Belo
Munisipio : Baucau
Estado Sivil : Kaben Nain
Profisaun : Seguransa

“ Hahu Serviso Nudar Seguransa Iha Radio Comunidade Lian Matebean Baucau Husi Tinan 2013 To’o Agora. Simu Kna’ar Hanesan Seguransa Radio.”