by

Labarik Feto Ida Inisial ES Mate Deskonfia Baku Nia Inan Rasik


Labarik feto ida ho naran insial ES idade tinan hitu mate tamba deskonfia baku mate husi nia inan rasik, wainhira partisipa serimonia kultural iha area baliza entre suku Lalulai no suku Sagadate Postu Administrativu Laga Munisípiu Baucau.

Kestaun ne’e hato’o husi Komadante Polisia Munisípiu Baucau Superintendente Xefe Armando Monteiro ba Jornalista Radio Comunidade Lian Matebian Baucau kuarta-feira ne’e hateten,kronolijia akontesementu ne’e akontese wainhira vítima nia inan ho nia alin halo tratamentu saude kultural.


Nia afirma liu husi atendimentu saúde kultural hafoin rezulta matebian ho naran inisial ES ne’ebé la iha ligasaun ho aktividade kultural ne’e sai fali vitima no dadaun parte polisa nasional timor-leste munisipiu baucau halo ona prosesu investigasaun no kontinua apresenta ba ministériu públiku.

“Ita Komunidade ida mate iha salari maibe agora kazu ida ne’e prosesu remata tiha ona ne’ebe aprezenta ona ministeriu publiku ita hein no wainhira mak delegasaun kompetensia fila-fali mai hodi ita bele halo prosesu kontinuasaun,ita nia sidadaun ida ne’ebe mak mate ne’e feto ida tinan hitu (7) kronolojia ne’e ninian inan ho nia alin atu halo tratamentu saude kultural ba iha baliza entre Lalulai no Sagadate ninian hafoin ida ne’e, kala liu husi atendimentu cultural ida ne’e rezulta fali ninian ida ne’ebe mak la iha ligasaun ba serimonia cultural ida ne’e mak sai fali vitima tamba ne’e mak ita nia prosesu investigasaun lao dadauk hela parte ida ita mos apresenta ona ministeriu publiku” Dehan Komadante Polisia Munisípiu Baucau Superintendente Xefe Armando Monteiro, Kuarta-Feira (14/04/21).

Atual komandante PNTL ne’e esplika vítima ho nia inan ne’e husi suku salari ba halo tratamentu saúde kultural maibé matebian ES sai fali vítima ba ritual kultural refere.

“Serimonia ritual ida ne’ebe mak ita nia komunidade husi suku salari ba iha matan dook ida iha baliza entre lalulai no sagadate depois to’o ikus laos kura ninia alin ne’ebe mak moras lae maibe ninia bin ne’ebe mak akompana nia inan ho nia alin ne’e mak sai fali vitima ba tratamentu ritual ida ne’e,no vitima mate ne’e deskonfia tamba prosesu investigasaun lao hela no ita apresenta ona dadus no evidensia ba ministeriu publiku” Nia haktuir

Mate isin matebian ES dadaun ne’e familia halo ona serimonia funeral tuir kultura matebian nian.

Jornalista : AG & CP

Editor : Nazario Bento

Comment