by

Komando PNTL Munisípiu Baucau Prontu Assegura Sala Izolamentu Baucau


Komando Polisia Nasional Timo-Leste Munisípiu Baucau liu husi ekipa kordenada ne’ebé kompostu husi BOP,F-FDTL no PNTL prontu hodi assegura ba sidadaun sira ne’ebé pozitivu covid-19 iha sala izolamentu Eis Hospitál Tirilolo Munisípiu Baucau.


Komandante PNTL Munisípiu Baucau Superintedente Xefe Armando Monteiro ba jornalista Radio Comunidade Lian Matebian baucau sesta feira ne’e hateten,liga ba seguransa prevensaun surtu covid-19 ekipa nian kordenada hirak ne’e prontu hodi fó seguransa no nafatin kontinua servisu tuir planu kontijensia ne’ebé komando kordenada hamosu iha tinan rihun rua sanlu resin sia.


Armando Monteiro afirma kestaun seguransa la bele dúuvida tamba ekipa kordenada halo ona komunikasaun no kordenasaun ofisiál polisia suku ho nia estrutura suku no komunidade sira ne’ebé hela besik area izolamentu hodi nune’e sai na’in atu hamutuk ho ekipa sira hodi halo kontrolu ba komunidade ne’ebé mak halo izolamentu iha hospitál refere.


“bem kona ba kestaun seguransa iha 2019 dia 17 de fevereiru komandu F-FDTL ho PNTL hasai planu kontijensia ida ne’ebe mak hamosu servisu komandu konjuntu operasaun kordenada no servisu ida ne’e tinan rua ona ate ohin loron kualker momentu aktividade no operasaun ne’ebe mak ligadu ho prevensau surtu covid-19 komando PNTL no F-FDTL ho BOP iha baucau prontu fo seguransa ba ita nia mediadas prevensaun ba surtu covid-19,ne’ebe kestaun seguransa lalika duvida ita halo ona kordenasaun komunikasaun liu husi ita nia ofisial polisia suku hamutuk ho nia estrutura konsellu suku halo ona kordenasaun komunikasaun komunidade ne’ebe mak hela iha iha area izolamentu ne’ebe mak oras tan sei mai sentraliza iha hospital antigu iha tirilolo baucau” dehan Komandante PNTL Munisípiu Baucau Superintedente Xefe Armando Monteiro ba jornalista RCLM-Baucau Sesta-Feira,(09/04/21).


Nia hatutan servisu komandu konjuntu operasaun kordena laos fó seguransa deit ba sala izolamentu maibé durante ne’e komandu konjuntu kordenada nafatin fó seguransa másimu ba ekipa vizilansia sira ne’ebé mak halo mitigasaun no investigasaun hodi foti SWAB ba komunidade sira.


“Aleinde ida ne’e mos servisu komando konjuntu operasaun kordenada laos deit seguransa ba sala izolamentu maibe ida ne’e lao desde sala situasaun ida ne’e estabelese iha komando anterior kedas no hahu husi ne’eba kedas ita mos fo apoiu seguransa mos ba ita nia ekipa vizilansia husi saude nian ne’ebe mak halao mitigasaun no investigasaun foti SWAB ba ita nia komunidade ne’ebe mak halo viajem baucau ba kapital dili tantu mos husi kapita dili fila-fali mai ita nia munisipiu baucau,aleinde ida ne’e mos ita nia SKKOK fo apoiu seguransa ba ita nia mediku no para mediku liu-liu ba ekipa vizilansia ho pillar sira ne’ebe mak halo transportasaun ho evakuasaun ba ita nia komunidade ne’ebe afeitadu oinsa atu bele fo seguransa másimu ba ita nia ekipa vizilansia mitigasaun no investigasaun hodi nune’e bele halao ninia servisu hodi nune’e bele konvense lori ita komunidade sira ne’e mai iha fatn ne’ebe mak preparadu tiha ona” haktuir Armando Monteiro.


Komadante PNTL nafatin husu atu komunidade no entidades hotu nia kontribuisaun hodi hamutuk atu assegura no tau matan ba ozolamentu ne’ebe mak preparadu ona atu nune’e bele halo prevensaun husi surtu Covid-19.

Comment