by

Vasina Astrazeneca Atus Ida Resin Vial too Ona iha Munisípiu Baucau


Servisu Autunomo Medikamentus Ekipamentus Saude Regional Baucau Quinta feira ne’e entrega ona vasina astrazeca hamutuk atus ida hitu nolu resin tolu vial ba Prezidente Autoridade Municipiu Baucau no kontinua entrega ba Servisu Saude Municipiu Baucau.


Cefi Unidade Armagen SAMES Regional Baucau João Cancio Ximenes Ornai ba Jornalista Radio Comunidade Lian Matebean Baucau hateten depois de lansamentu vasina astrazeneca iha nasional parte SAMES Regional aselera kedas hodi distribui vasina astrazeneca hamutuk atus ida hitu nolu resin tolu vial ne’ebé sei vasina ema hamutuk rihun ida atus hitu tolu nolu.


” Purtantu ita hatene katak horseik halo ona lansamentu Vasina Astrazeneca iha nasional ba nai ulun sira iha Dili, purtantu ohin ita aselera prosesu distribuisaun vasina astrazeneka ho kuantidade hamutuk sentu setenta e tres vial purtantu ida sei vale ba ema nain sanolu enkuantu sura hamutuk ema nain rihun ida atus hitu tolu nolu (1.730) mak sei vasina astrazeneca ne’e . Dehan joao iha centru integradu gestaun crize quinta feira ( 08/04).


Entertantu Prezidente Autoridade Munisípiu Baucau Olivio Freitas “Bou-Lesa” hateten husu ba populasaun Munisípiu Baucau atu kopera ho parte saúde sira halo vasiza aztrazeneca atu nune’e bele hasae imuinidade hodi reagem kontra covid 19.


” vasinasaun ne’e laos ladiak e laos primeira vez halao iha Timor maibe nasaun barak mak uza ona Astrazeneca ne’ebé komprova katak buat hotu diak maibe isus ga informasõens ne’ebé espalha iha media sosial dehan ema mate ne’e Hoax tamba ne’e hau nudar prezidente autoridade apela ba populasaun injeral atu bele simu vasina para bele hasae ita nia imunidade atu bele reagem hodi kontra covid 19.


Enkuantu tuir planu segunda semana oin sei halo vasina astrazeneca ba front line sira hanesan pesoal saude, autoridade munisípiu , PNTL, F-FDTL inklui media destakadu sira.

Jornalista : Feliciano venancio Belo

Editór : Sandra LuceLya

Comment