by

Edifisiu EBC Osso-Huna Baugia tama ona iha lista Reablilitasaun hosi MEJD


Edifisiu Eskola Bázika Sentrál Osso-Huna Postu Adminitrativu Baugia ne’ebé anin estraga iha semana kotuk tama ona ba lista reabilitasaun ba tinan rihun rua rua nolu resin ida husi Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu ne’ebé relata husi diresaun asaun sosiál ba Ministériu Edukasaun.

Ba jornalista RCLM-Baucau Diretor Servisu Munisípal Edukasaun Juventude no Desportu Baucau Felis Ximenes kinta feira ne’e hateten, dadaun ne’e diresaun asaun sosiál relata ona relatóriu edifisiu eskola bázika Sentral Osso Huna Bauguia ne’ebé anin estraga ba Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu hodi buka solusaun ba eskola refere.

Nia afirma, eskola refere lamentavel ba estudante,tamba total estudante iha eskola Osso-Huna hamutuk atus tolu rua nolu resin ida maibé la fó implikasaun ba exame Primeiru Periodu.

“Edifisiu ida be anin sobu ne’e tamba iha lista rehabilitasaun 2021 ninian,eskola ne’ebe mak anin sobu ne’e iha edifisiu ida kompostu sala tolu,iha tinan kotuk 2019 anin sobu uluk edifisiu ida ne’ebe kompostu mos hamutuk sala tolu I hetan rehabilitasaun iha tinan kotuk 2020,foin dadaun iha dia 4 domingu ne’e sira posting mai ami relata kedas ba diresaun asaun sosial atu hatutan ba sua exelensia ministru da edukasaun atu hare’e solusaun oan ruma ba iha situasaun dezastre natural ne’e,situasaun ida ne’e ita nia lamentavel tebes tamba iha eskola ne’e total estudantes hamutuk trezetus vinte um pessoas (321). Dehan Diretor Servisu Munisípal Edukasaun Juventude no Desportu Baucau Felis Ximenes kinta feira ne’e ba jornalista RCLM-Baucau Kinta_Feira,(08/04/21).

Nia hatutan,edifisiu eskola refere dadaun iha hela sala tolu ne’ebé iha kondisaun di’ak hodi hala’o exame primeiru periodu ne’ebé tuir kalendáriu Nasionál husi MEJD sei hahu iha loron sanolu resin rua wainhira la extende serka sanitária no konfinamentu obrigatóriu.

“Ita nia eskola ne’eba exame primeiru periodu bele lao tamba sei iha sala tolu, sei iha sala tolu ne’ebe provizoriamente sei ha kondisaun ba iha prosesu ensinu aprendisajem maibe tuir relatoriu sala rua mos ameasadu anin sobu liu-liu uma nia kakuluk ne’e sira sei hametin deit ho fiu no tali ne’ebe to’o horseik seidauk rona dezastre naturais seluk,ida dezastre naturais maka’as liu-liu iha dia 4 de abril domingu foin lalais ne’e, Felis sublina.

Tuir diretur Servisu Munisipal Edukasaun Juventude no Desportu Eskola Bazika Sentral Osso-Huna hetan estragus hosi anin boot ne’ebé akontese iha loron haat semana kotuk rezulta uma kakulu anin sobu,inklui estraga janela no odamatan eskola nian.

Comment