by

Pe. Manuel Ximenes : Tenke Estuda no Analiza didiak Molok Implementa Vasina Astrazeneca ba Populasaun Baucau


Padre Paroko Vila Antiga Santo Antonio Baucau Manuel Ximenes iha enkontru advokasia ba vasinasaun covid-19 husu governu tenke estuda no analiza didia’ak molok implementa vasinasaun ba populasaun iha Munisípiu Baucau hodi la bele hamosu efeitu negativu ba populasaun sira nia future.

Ba jornalista RCLM-Baucau Padre Paroku kuarta-feira ne’e iha salaun enkontru sentru saúde Riamare hateten hanesan timor oan tenki estuda no identifiak didiak wainhira implementa programa vasinasaun nune’e la bele hamosu efeitu negativu ba povu Munisípiu Baucau.

Nia afirma wainhira Organizasaun Mundiál Saúde nia hare’e no análiza ona, ba mundu, nasaun hotu-hotu halo vasina hatudu ona nia pozitivu no la iha ona covid-19 iha sira nia nasaun,mak Timor-Leste bele halo vasinasaun ba nia povu maibé iha nasaun hotu seidauk iha efetivu ba vasinasaun ne’e entaun Timor-Leste persiza estuda no análiza molok implementa programa vasinasaun.

“Agora programa vasinasaun ida ne’e ita estuda didiak nu’udar timor oan ita tenki edentifika didiak atu la bele sai fali efeitu seluk ba povu ida ne’e nia future,se no kazu se ida ne’e mak dehan saude mundial hare’e analiza iha mundu tomak hotu-hotu uza no pozitivu tebe-tebes no la iha covid-19 iha sira nia rai hau hanoin katak ita mos pronto simu maibe se ita hare’e katak buat ne’e seidauk iha nasaun ne’ebe efetivu tebe-tebes liu husi vasinasaun sira karik ita nu’udar ema estuda lai analiza lai para diak ba povu hirak ne’e I ba rai ida ne’e” Dehan Padre Paroko Parokia Santo Antonio Vila-Antiga Baucau Manuel Ximenes ba jornalista RCLM-Baucau, Kuarta-Feira,(31/03/21).

Nia hatutan halibur hamutuk ne’e la’os atu rezeita programa governu nian maibé liu husi halibur hamutuk ne’e oinsa atu troka ideia hodi foti konkluzaun ho di’ak wainhira hahu implementa programa vasinasaun ba komunidade sira.

Nia esplika liu tan nu’udar oan tenki tetu didiak hodi halo vasinasaun ba populasaun Munisípiu Baucau tamba povu hetan ona afeitadu durante Covid-19 iha Timor-Leste.

“halibur hamutuk ne’e laos atu rezeita programa governu nian,maibe halibur hamutuk ne’e atu ita troka ideias I depois halo konkluzaun ida ne’ebe diak ba povu ida ne’e nia moris ita lakohi halo para ikus mai hanesan ohin presidente munisipiu hateten kuandu halo ba kuandu ema ruma mate se mak responsabiliza maibe se ita hanoin katak buat ne’e ita hotu hakarak atu halo diak,ita hotu hanoin diak ba povu ida ne’e nia moris,hau hakarak ne’e ita baucau oan sira fo hanoin hamutuk tetu didiak para halo diak ba povu ida ne’e tamba povu ida ne’e terus ona iha vinte kuatru anus I agora covid ida ne’e mos afeita tan sira nia vida sosial ekonomika afeitadu tebe-tebes” Padre Paroku haktuir.

Aleinde ne’e padre paroku mos husu ba sarani sira katak sei labele halo missa hanesan babain iha loron paskoa iha tinan ne’e maibé husu sarani sira hodi akompana deit missa liu husi Rádio no Televizaun iha ida-idak nia fatin.

Comment