by

Obervasaun PDHJ Baucau Nota, Komunidade Baucau Seidauk Iha Konsiensia Hodi Kumprimenta Ba Serka Sanitaria.

Obervasaun PDHJ Baucau Nota, Komunidade Baucau Seidauk Iha Konsiensia Hodi Kumprimenta Ba Serka Sanitaria.
Tuir obervasaun Provedoria Direitus Humanus no Justisa Delegasaun Teritorial Baucau nota, durante Estadu Emerjensia Dala Sanolu Resin Ida, inklui Semana Rua Serka Sanitaria no Konfinamentu Obrigatoriu, komunidade liu-liu iha postu Administrativu Baucau Vila Munisipiu Baucau, seidauk iha konsiensia hodi kumprimenta regulamentu husi ministeriu saude no organizasaun saude mundial / tamba iha tempu bazar Kuinta no Dominggu aktividade negosiu la’o normal, la iha distansiamentu social no regas seluk tan.
Lia hirak ne’e hato’o husi Direktora PDHJ Delegasaun Teritorial Baucau Joanita Silvira,ba Radio Comunidade lian matebian Baucau hafoin hala’o talk show Radio Segunda Feira ne’e iha Studio RCLM nian.
Direktora PDHJ Delegasaun Teritorial Baucau afirma, iha Merkadu Vila Nova la iha fasilidade hanesan be’e mos hodi fase liman,no komunidade uza maska la tuir regulamentu ne’ebe fo sai husi Ministeriu Saude, inklui loja balun ne’ebe faan obralan kontinua loke ba publiku.
“ PDHJ liu – liu ekipa monitorizasaun ninian serbisu nebe hala’o maka, hodi hare’e ba iha implementasaun ba medidas preventivas, husi dekretu do Governu, ba iha implementasaun estadu de emergensia ne’e rasik nian iha dia Onze ninian, maka hare’e ba iha regras sira nebe maka iha, PDHJ ninia observasaun hare’e katak, kuaze ita nia komunidade Munisipio Baucau, liu-liu iha Baucau Vila, sedauk iha konsiensia kumprimenta ba iha regras estado emergensia ninian, nomos liu-liu ba iha serka sanitaria. Husi observasaun nebe maka PDHJ nota maka, wainhira iha tempu bazar, ita hotu hatene katak iha serka sanitaria nomos konfinamento domisiliariu, katak hotu – hotu tenke hakmatek iha uma, wainhira iha assunto importante no nessecidades teb – tebes mak ita sai, maibe na realidade iha tempu bazar sira ita hare’e, atendemento iha merkado ne’e la’o normal hela komunidade sira ou ema barak hala’o movimento, la iha distansiamento social”.
Nia afirma,alende halo obervasaun ba komunidade, PDHJ mos halo obervasaun no monitorizasaun ba fatin administrasaun serbisu atendementu publiku, kompri regulamentu serka sanitaria no konfinamentu obirgatriu hodi taka edifisiu ba publiku.
“ Aleinde halo observasaun ba iha ne’e, ami mos halo observasaun e monitorizasaun, ba iha fatin serviso atendemento publico sira nebe mak iha, loos dune que, servisu administrasaun publica sira balun taka, balun loke, signifika katak loke ne’e ita hare’e ba iha sira nia eskritorio ne’e loke hela, signifika katak karik sira balun ne’e servisu turno e balun ne’e lae. Ita hare’e hanesan serviso atendemento ida nebe maka halibur ema barak, ida nee lae, maka hanesan ita nia Diresaun Servisu Transporte e Terrestres nebe maka besik kedas ho PDHJ Delegasau Terirorial de Baucau, e mos iha Registo Notariado, ida ne’e ninia serviso atendemento ba komunidade, entao ida ne’e ami hare’e katak ida ne’e la iha, provizoriamente sei kumpri hela ba regras nune’e sira taka hela.”
Entertantu Nia rekomenda ba entidades relevantes ne’ebe serbisu perante ba estadu RDTL hanesan, prezidente autoridade munisipiu, Administrador postu administrativu, no ideransa komunitariu sira, tenke apoia pesoal saude sira hodi transmite regras prevensaun ba komunidade sira.
“ Iha estado de emergensia ninian, iha neba hateten momos ona katak, entidades hotu – hotu nebe maka servisu perante iha estado RDTL, ita iha obrigasaun nafatin atu hato’o ba iha neba, maibe liga ba iha ida ne’e, liu – liu ita hare’e ba iha implementasaun medidas preventivas nian ba iha estado de emergensia ne’e, lasala karik, hateten iha artigo Vinte ne’e, Dever espesial kooperasaun ba iha responsavel Regionais, Munisipais,nomos autoridade lideransa komunitario sira. Entaun iha neba mensiona dehan katak, ema hirak ne’e maka hanesan Administrador do Postu, Presidente Autoridade, sira iha papel importante ida importante tebes – tebes, hodi apoio ba iha serviso saude ninian, hodi transmite, habelar informasaun hirak ne’e ba iha ita nia komunidade sira.”
Aktual diretora PDHJ Delegasaun Teritorial Baucau husu mos ba komunidade munisipiu Baucau, iha tempu estadu emerjensia no serka sanitaria no konfinamentu obirgatoriu, autoridade local no entidades publiku sira, ne’ebe viola ba direitu tenke informa ba PDHJ Delegasaun Teritorial Baucau,Uatulete.

Comment