by

Ekipa Ambulancia Nasional Evakua Tan Pasiente Covid -19 Nain 4 Husi Kailara.

Ekipa ambulancia Nadional sesta feira ne’e evakua tan pasiente pozetivo covid 19 nain hat iha area kailara suco Buibau postu administrativo Baucau vila munisípiu Baucau ba sala izolamentu nasional Dili.

Kórdenador centru integradu Gestaun Crize Munisípiu Baucau Salesiano Pintu ba jornalista Radio Comunidade Lian Matebean Baucau hateten, liu husi ezaminsaun laboratorium Hospital Regional Eduardo Ximenes Baucau detakta tan pasiente pozetivo covid 19 Nain hat kompostu husi inan,aman no oan nain rua .

  "Laboratorium Hospital Regional Eduardo Ximenes Baucau ohin ita detekta tan kazu pozetivo covid 19 Nain hat mesak familia uma laran hanesan inan, aman no oan feto ida no mane nain ida". Dehan Sales iha CIGC munisípiu Baucau sesta feira, (26/03/2021).

Sales afirma nain hat ne’ebé mak konfirmadu pozetivo covid 19 ne’ e, halo kontaktu direita ho pasiente pozetivo covid 19 nain sia ne’ebé mak uluk ona.

   " sim sira ne'e kontaktu direita ho sira  ikus nain sia ne'e mak orseik ita halo ezaminsaun no ohin fo rejultadu pozetivo covid 19 mesak uma laran deit".

Nia hatutan ekipa vizilancia epidemologia Munisípiu Baucau nafatin esforsu an buka tuir komuniade sira ne’ebé kontaktu besik atu bele Estuda klean ba kategoria transmisaun lokal ga transmisaun komunitariu iha munisípiu Baucau . Enkuantu pasiente pozetivo covid 19 iha munisípiu Baucau hamutuk nain rua nolu resin hat no nain ida rekoperadu.
Tuir observasaun jornalista iha tereinu nota katak familia pozetivo covid 19 ne’ebe ohin Lori ona ba sala izolamentu ne’e nia uma provizoria taka hela tamba ema ida la iha laran.
Jornalaista : Feliciano Venancio Belo
Editór : Nazario Bento

Comment