by

Karreta Loja Na’in no Negosiante 80 hetan ona Karta Aprovasaun no Autorizasaun hodi Hola Nrsesidade Baziku


Karreta hamutuk walu nulu husi loja na’in no negosiante produtu lokál hetan ona karta aprovasaun no autorizasaun husi korndenador másimu husi sentru integradu jestaun krize Munisípiu Baucau hodi tula sasan nesesidade baziku husi Nasionál mai munisipiu.

Lia hirak ne’e hato’o husi Porta Voz Loja Na’in no Negosiante Produtu Lokal Munisípiu Baucau Albino da Silva Xavier “Sakoko” tersa feira ne’e ba Jornalista Radio Comunidade Lian Matebain Baucau hafoin lori prosesa ezijensia loja na’in sira nian hateten,durante loron tolu porta voz loja nain no negosiante produtu lokal munisipiu baucau konsege rejista ona karreta walu nulu hodi tula sasan.

Nia afirma liu husi karreta hirak ne’e ekipa fahe ba parte rua hodi karreta balun direitamente viajem ba dili hodi tula sasan enkuantu ba negosiante sira ne’ebé faan produtu lokal sira hanesan tomate no modo halo transboard deit iha baliza.

“Diak nu’udar representa ou porta voz ba emprezariu sira ou ba ema sosa nain sira faan nain sira iha munisipiu baucau iha momentu ne’e a partir de loron tolu loron haat liu ba ami konsege rejista ona karreta hamutuk por volta de oitenta karrus ne’ebe mai husi karreta boot no ki’ik,no oitenta karrus ne’e ami fahe ba rua ida empreza boot sira ou ema ne’ebe riku hodi direitamente ba Dili hodi hola foos iha ne’eba ou nesesidade baziku iha ne’eba mai faan fila-fali iha munisipiu, ida fila-fali negosiante sira ne’ebe mak faan modo no tomate, sira faan ou halo transboard deit iha baliza entre Manututo ho Dili iha metinaru” Dehan Porta Voz Loja Na’in no Negosiante Produtu Lokal Munisípiu Baucau Albino da Silva Xavier “Sakoko” Tersa-Feira ba jornalista RCLM-Baucau,(23/3/21).

Albino da Silva Xavier “Sakoko” , hatutan karreta hirak ne’e la’os kada loron ba Dili dala ida hodi tula sasan,maibé loron ida karreta kuaze rua nulu mak tun ba nasionál hodi tula sasan sira mai munisipiu, enkuantu ba karreta sira ne’ebé mak fila husi dili , ekipa saúde nafatin iha lista hodi kontinua halo teste SWAB ba sira hafoin fila ba uma.

“Sim ba sira ne’ebe rejista ona liu-liu ba ointenta karrus ne’e laos ba dala ida loron ida maibe ami rejistu kuaze vinte to’o dez ital karreta mak sira ba dili no karreta ida masimu ema nain tolu mak ba to’o iha ne’eba sira hasae foos depois fila-fali mai I kuandu sira fila-fali mai iha ne’e,ami alista hela sira nia lista iha ne’e I kuandu sira fila-fali mai iha lista para ami bele fo hatene ba ekipa saude sira para bele SWAP tiha lai , mak sira bele fila ba uma hodi nune’e bele evita karik iha dalan ruma mak hetan karik bele minimiza ou halakon”. Nia hatutan.

Porta Voz Loja Nain no Negosiante Produtu Lokal Munisipiu Baucau ne’e, husu atu karreta sira ne’ebé mak viajem husi Munisipiu ba Nasional tula sasan la iha ema ida tuun iha dalan no sei labele tula tan ema ruma husi Nasional mai Munisipiu.

Jornalista :Agus Guterres no Abrão Freitas

Editór : Agus Guterres

Comment