by

Moras Dengue Hamate Ema Ida Iha Baucau


Arsenio Celestino Pereira tinan rua nolu resin hitu husi postu administrativo Laga mate iha Óspital Regional Eduardo Ximenes Baucau tamba sofre moras dengue.

Xefi Unidade Sala Emergencia HóREX Baucau David Dos Santos Soares hateten sala emergensia simu pasiente nee ho kondisaun ne’ebe grave hodi nune’e doutor sira halo tratamentu ba nia maibe la konsegue salva vida.

    “ sim, kazu ida mate ohin dadersan, pasiente ne’e mai husi laga ho idade vinte sete, nia mai ho dengue shop syndrome, pasiente ne’e mai la sadarkan diri i ran mos sai, i mai to’o iha ne’e doutor sira halo atendementu maibe la konsege salva” dehan Xefi Departementu Sala Emergencia Óspeital Regional Eduardu Ximenes  Baucau David Dos Santos ba jornalista RCLM-Baucau sesta-feira (19/03/2021).

David realsa tan katak hahu tama iha fulan janeiru too mai iha fulan março HóREX Baucau rejistu kazu dengue hamutuk neen nolu resin hat no na’in ida la konsegue salva nia vida .

     “ husi tinan 2021 óspital regional eduardo ximenes Baucau rejistu kazu dengue , husi fulan  janeiru ita regista 26, fevereiru  ita regista 25, i marçu to’o data ohin ita regista 13 no mate ida i sanulu resin rua moras Dengue bain-bain”.

Xefi departementu sala emergensia husu ba komunidade sira kontinua halo prevensaun liu husi hamos uma ninin sira, hamos bee naliun sira iha roda ka lata mamuk no vazu aifunan sira inklui uza muskiteiru banhira toba.

Jornalista : Feliciano Venancio Belo
Editór : Calistro Pereira

Comment