by

Vendedores no Loja Na’in Munisípiu Baucau husu karta Aprovasaun no Autorizasaun Sosa Sasan Nesesidade Báziku iha Dili


Reprezentante vendedores no loja na’in Munisípiu Baucau Domingos Soares husu ba Sentru integradu jestaun krize munisípiu baucau no Sentru integradu jestaun krize Nasionál atu fó karta aprovasaun no autorizasaun hola sasan nesesidade báziku iha dili tamba dadaun ne’e stock fos no sasan seluk hahu menus fó preokupasaun ba loja na’in sira inklui komunidade.

Situasaun ne’e mosu wainhira governu liu hosi Konsellu Ministru implementa serka sanitariu no konfinamnetu obrigatoriu ba Kapital Dili no Munisípiu Baucau ho Viqueque iha loron sia to’o loron rua nolu resin sia fulan marsu tinan ne’e.

Nia Afirma razaun husu karta aprovasaun no autorizasaun tamba iha semana kotuk loja na’in sira atu ba sosa sasan iha dili maibé to’o iha Metinaru parte seguransa la autoriza hodi liu ba dili tamba la iha karta aprovasaun no autorizsaun hosi sentru sala integradu jestau krize nasionál.

“Ami husu ajudasaun ba ami halo ami nia dokumentus atu hola ai-han sira iha ne’eba ami lori mai hodi ajuda ba ami nia familia tomak,tamba tersa semana kotuk ami ba iha metinaru ami fila fali mai deit tamba semana ida ona ami nia hahan hotu tamba ne’e mak ohin ami mai munisipiu baucau husu karta lisensa” Dehan Reprezentante vendedores no loja na’in Munisípiu Baucau Domingos Soares ba jornalista sira,(Kinta,18/03/21).

Nia hatutan durante ne’e nia parte kréditu osan iha Tuba Raimetin hodi halo negosiu no kada fulan tenke setor osan funan maibé ho implementasaun serka sanitariu no konfinamentu obrigatoriu halo loja na’in sira la bele hetan osan hodi setor ba Tuba Raimetin tuir tempu ne’ebé determina tamba dadaun ne’e nia parte kreditu hela osan dolar rihun sanolu iha Tuba Raimetin hodi halo negosiu.

“Tamba hau mos kredit osan iha tuba raimetin se situsaun hanesan ne’e oinsa fulan-fulan hau bele selu fali ema nia osan kreditu ne’e tamba semana-semana husu osan la iha kuitadu hau nia ain mos la diak,tamba ne’e mak hau husu ba estadu ajuda ami halo deklarasaun ba ami hodi pasa ami nia surat hodi ba hola ai-han sira iha dili hodi lori mai hodi ajuda inan aman sira hotu hodi hola” Nia haktuir.

Tuir observasaun jornalista sira nian nota katak iha kinta fera loron bazar la iha vendedor no komprador halo aktividade sosa no faan, hanesan loron hirak liu ba kotuk tamba Munisipiu Baucau implementa serka sanitariu no konfinamnetu obrigatóriu.

Jornalista : Agus Guterres

Editó : Agus Guterres

Comment