by

SMEJ Suspende inskrisaun bolsu hakbi’it ba estudante Kbi’it laek sira relasiona Covid-19


Servisu Munisipál Edukasaun no Juventude Desportu(SMEJD) Suspende inskrisaun ba bolsu hakbi’it ba estudante Kbi’it laek sira tambá relasiona ho covid-19 ne’ebé dadaun ne’e afeta ona ema nain ne’en iha munisípiu baucau tamba ne’e edukasaun servisu munisipál Baucau la halo atendementu ba estudante hakbi’it hirak ne’e no sei hein hela desizaun hosi ministériu edukasaun no desportu.
Tuir Xefe Departementu Ensinu edukasaun baucau Augusto Ornai Ba jornalista RCLM_Baucau segunda fera ne’e hatete tuir lolos hosi loron sanolu resin lima to’o loron sanolu resin hitu halo ona rejistu maibé Munisípiu baucau kazu covid-19 sae ba nain ne’en tamba ne’e parte eduksaun halo suspende ba inskrisaun.
“lolos ne’e ohin to’o kuarta ita halo ona rejistu maibe baucau kestaun supeitu covid-19 sae ba na’in ne’en entaun servisu munisipal edukasaun baucau sambil hein desizaun husi MEJD ami suspende oituan baucau laran inklui postu ne’en no kuandu ita rona ona konselu ministru no ministeriu edukasaun depois mak ita fo fali informasaun ba eskola sira inklui kalendariu ba bolsa hakbi’it nian hodi mai fali rejista”dehan Augosto ba Jornalista RCLM Kinta-feira(15/03) iha nia knar fatin Servisu Munisipál Edukasaun Juventude Desportu Baucau.
Nia hatutan Bolsu hakbi’it fó oportunidade ba estudante sira ne’ebé idade sanolu resin hitu ba leten ne’ebé remata ona nia estudu iha tinan ne’e,no ekonomikamente la iha forsa atu kontinua iha universidade, tamba ne’e Ministériu Ensino Superior liu hosi fundu capital umanu oferese vaga ne’en ba benefisiariu sira, wainhira selesionadu capital umanu sei orenta sira ba universidade privadu sira iha timor leste.
“bolsu hakbi’it ne’e husi programa ida fundu Capital dezenvolvimentu Humanu ne’ebé hakarak oferese ba sidadaun timor oan idade sanolu resin hitu to’o rua nolu resin lima ne’ebé nia remata ona nia estudu ensinu sekundaria jeral no tekniku vokasional iha tinan 2020 ba kotuk fó oportunidade ba sira ne’ebé ekonómia la forsa atu kontinua ba nivel superior Ministru Ensinu Superior liu husi fundu Capital humanu hakarak oferese vagas ne’en ba benifisiarius sira ne’ebé la iha kbi’it atu atu asesu i sira balun tes ona UNTL maibé la konsege liu fó hotu oportunidade ba sira”Augusto hatutan
Nia esplika liu tan fakuldade lima ne’ebé parte edikasuan oferese ba estudante kbi’it laek sira mak hanesan engenaria ema nain atus ida rua nolu resin lima, saúde ema nain atus ida ualu,edukasaun ema nain atus ida, turismu ema nain lima nolu no agrikultura ema nain tolu nolu.
Entertantu xefe departementu ne’e husu ba estudante hakbi’it sira wainhira atu halo inskrisaun tenke halo tuir kriteria ne’ebé mak edukasaun mensiona hanesan idade tenke sanolu resin hitu to’o rua nolu resin lima,iha kartau eleitoral ka Bileti identidadade, sertidaun RDTL inklui deklarasaun hosi ministériu solidaridade social no inkluzaun.
“fakuldade ne’ebé sira oferese iha fakuldade lima mak hanesan Enjinaria,Saúde,Edukasaun

Comment