by

Asosiasaun Tane Konsumidor Komemora Loron Mundial, Ba Konsumidor Nian La Hanesan Bain – Bain.

Loron Sanulo Resin Lima Fulan Marsu , Nudar Loron Mundial Direito sira Konsumidor Nian .
Iha Loron Sanuro Resin Lima Fulan Marsu Tinan Rihun Ida Atus Sira Neen Nulo Resin Rua ,Presidente Estadu Unidos John F. Kennedy , halo diskursu kona ba importansia ba Loron konsumidor sira , Ne’ebé Sai marka fundamental ba defeza direitu konsumidor sira nian iha mundo tomak .

Iha Timor – Leste rasik , Asosiasaun Tane Konsumidores komemora loron mundial ba konsumidor nian ba tinan ne’e , la hanesan bain – bain , katak maske iha konfinamentu , Tane nafatin kontinua apoio Timor oan hotu liu housi telefone , email no facebook , atu sira nia direitu bele hetan respeitu nafatin .

Atu hetan informasaun fundamental iha protesaun ba direito konsumidor , liu husi konsumidor sira , maka Asosiasaun Tane Konsumidor destaka aspeito tolu maka hanesan :
Asesu ba lebel iha lian português ou tetun , iha generu aihan hotu , hatene ingredient sira nia origin no indikasaun sira atu uja , fundamental ba konsumidor sira hodi bele hili lolos .

Indikasaun ba validade ba genuru aihan sira nian , produto aihan barak mak laiha nia data validade iha lebel , ne’ebé tau risku boot ida ba saude no seguransa konsumidor sira nian .

Tau folin ba sasan no serbisu sira , housi parte ajente ekonomia nian seidauk iha pratika diak . Gestaun diak ba orsamento konsumidor sira nian , no sira nia konsiensia iha merkadu , depende ba hatene antes ho forma lolos folin sasaun sira ne’ebé sira hanoin atu hola .
Maske loron ohin nudar loron mundial ba direito konsumidor sira nian , maibe ba tane konsumidor sente kuaze loron – loron komemora hela loron konsumidor sira nian , liu housi ninia serbisu iha deeze maka’as ba direitu no lejitimu interesse konsumidor sira nian . Desde eziste / tane konsumidor nia asosiasaun , nafatin informa no apoio ona konsumidor sira ne’ebé kontaktu Tane houdi apresesnta sira nia duvida no reklamasaun , inklui hatoku sira nia problema konsumo nian , ho esforsu mediasaun ho fornesedor sasaun no servisu sira no fo hatene ba autoridade kompetente sira wainhira nesesariu .

Tane mos apela ba konsumidor sira katak , wainhira imi nia direitu ema la respeita no imi nia interesse ema viola , kontaktu mai Tane konsumidor nia sentru atendementu ne’ebé bele fo apoio , prezensial no liu husi distansia , hodi bele fo solusaun ba imi nia konflitu iha konsumu .

Visita Website Tane nian hodi bele hetan kontaktu sira no bele hetan asesu ba informasaun klean liu kona ba ita nia direitu .
Sai konsumidor ne’ebé informa didiak , konsiente , kritiku no responsável . Hamutuk ita hari iha Timor – Leste relasaun konsumu ida ne’ebé ekilibradu liu no Justu .

Comment