by

MAP Kontinua halo Vasinasaun ba Manu ne’ebé Komunidade Hakiak iha Suku Pilotu


Ministeriu Agrikultura no Peskas liu hosi Departementu Pekuaria no Veterenaria Munisípiu Baucau kontinua halo vasinasaun ba manu ne’ebé komunidade hakiak tambá kada tinan moras manu sempre hamate manu ne’ebé komunidade hakiak.

Tuir Xefe Departementu Pekuaria no Veterenaria Munisípiu Baucau Januario Correa ba jornalista sira hatete vasinasaun hanesan programa adekuadu ne’ebé kada tinan tenke halo vasinasaun dala tolu ba manu komunidade ne’ebé hakiak injeral iha Munisípiu Baucau postu administrativu ne’en.

Nia afirma,tinan ne’e ministériu agrikultura no peskas liu hosi departementu pekuaria no veterenaria sei hala’o vasinasaun ba manu tarjetu lima nolu pursentu.

“kona ba vasinasaun ne’e ami nia programa adekuadu ba tinan ida ami sempre halo vasina dala tolu ba tinan ida ne’e ami hahu ona vasina iha loron ida fulan marsu to’o maio ne’e ba suku injeral postu administrativu ne’en iha munisipiu baucau, ami halo vasinasaun ba komunidade ne’ebe hakiak manu hakarak kontribui ho ami ami prontu halo vasina no iha tinan kotuk ami halo vasinasaun ba komunidade sira nia manu ne’ebe hakiak hamutuk Rihun rua nolu resin sia atus sia sia nolu resin rua ba tinan ida ne’e depede ita la’o tamba kondisaun covid la’o hanesan ne’e ne’ebe rezultadu halo vasina ami la bele fo sai uluk to’o fulan maiu remata mak ami bele fo sai rezultadu ba manu sira ne’ebe ami vasina”hateten Januario ba Jornalista RCLM Kinta-feira(11/03) iha nia servisu fatin edifisiu dirasaun servisu Agrikultura munisipiu baucau.

Nia hatutan diresaun servisu agrikultura munisípiu baucau nafatin servisu hamutuk ho parseiru sira hodi kontinua kobre ba suku pilotu tolu nolu resin hitu iha munisíipiu baucau ne’ebé eziste iha postu adminitrativu ne’en mak hanesan Quelikai suku sanolu,venilale iha suku hitu,vemase suku lima, baguia suku lima, laga suku hat no baucau vila suku lima.

“dirasaun servisu agrikultura munisípiu bacau liu husi deprtamentu pekuaria no veterinaria mós servisu hamutuk ho parseria halo suku pilotu hamutuk tolu nolu resin hitu iha munisípiu baucau no iha suku rua nolu mak seidauk sai suku pilotu maibé ami la’o jerál hodi halo vasinasaun ba komunidade sira nia manu ne’ebé hakiak iha suku pilotu no suku ne’ebe seidauk pilotu iha munisipiu baucau laran tomak”

Entertantu ai moruk ne’ebé halo vasinasaun ba manu ne’ebé komunidade hakiak mak ai moruk vasinasaun new castel deases ne’ebé sei sufiesente hodi halo vasinasaun.

“ami uza ai moruk new castel deases hodi halo vasinasaun ba komunidade sira nia manu ne’ebé hakiak la iha tan ai moruk seluk no ami mos servisu hamutuk ho parseiru tomak dadaun ne’e ai moruk sufisiente hela iha stok hodi halo vasinasaun”

Vasinasaun ne’e sei hala’o durante fulan tolu ne’ebé hahu ona hosi fulan marsu no sei remata iha fulan Maio tinan ne’e.
Jornalista:Agus Guterres/Abrão Freitas

Editór : Agus Guterres

Comment