by

Sosiedade Sivil Baucau realiza Enkontru Rutina ho Governu Lokál


Sosiedade Sivíl Baucau kompostu husi NGO membru Fongtil no NGO Nasionál ne’ebé destakadu iha Munisípiu Baucau realiza enkontu rutina ho Governu Lokál hodi hato’o sira nia sujestaun kritika no proposta ba iha governu lokál atu nune’e bele hadia iha futuru.

Lia hirak ne’e hato’o husi prezidente AOB(Asosiasaun ONG,s Baucau)Augusto Pires ba Jornalista sira Sesta-feira ne’e hateten enkontu ne’e hanesan enkontru rutina hodi aprezenta komunidade sira nia prekupasaun hanesan programa sexta bazika ne’ebé governu destribui ba komunidade sira,ambiente sidade baucau,area seguransa no asuntu seluk tan ba iha governu lokál liu husi prezidente autóridade munisípiu atu halo klarifikasaun no responde ba asuntu hirak ne’e.

Nia afirma NGO ne’ebé destakadu iha munisípiu baucau no sai membru Fongtil hamutuk sanolu resin ida inklui comuniti baze organization(CBO) hamutuk hat mak konvoka enkontru refere.

“asuntu ne’ebe ohin ami ko’alia ne’e asuntu rutina tamba enkontru hanesan ne’e mak sosiedade sivil bele aprezenta dehan programa sesta bazika ne’ebe governu fahe la justu tamba folin la to’o balun ko’alia kona ba sidade baucau limpeza la iha seguransa iha SMA02 la iha seguru tamba ne’e mak labarik sira tauk i la kohi eskola ona i depois iha mos parte advokasia ami ko’alia mós kona ba projeitu sira ne’ebé governu halo la tuir estandar no asuntu sira ne’ebé mak sosidade sivil sira hetan iha terenu mak la han malu ho planu governu nian ida ne’e mak ami aprejenta iha ne’e atu hetan esklaresimentu husi prezidente autóridade munisípiu baucau se karik la bele prezidente autoridade mak enkamina ba ba iha nivel nasional hodi bele hetan solusaun”dehan Augostu.

Iha sorin seluk Reprezentante Prezidente Autóridade Munisípiu Baucau Rezina de Souza hateten problema ne’ebé komunidade sira infrenta governu lokál la bele foti desizaun mesak maibé sei servisu hamutuk ho sosiedade sivil iha munisípiu baucau hodi oinsa bele responde komunidade sira nia prekupasaun.

“maske prezidente autóridade la marka presenja hau mak reprezenta deit maibé prezidente autóridade mesak nia labele responde hotu prekupasaun povu hasoruita hotu nia unidade ita hotu nia forsa maske prezidente laiha maibe ita sente katak nia iha ona komunidade sira ne’ebe mak ita sira ne’e e nune’e ita sira ne’e atu bele responde ba prekupasaun ne’ebé ami rasik dalaruma la detekta maibé ami servisu hamutuk ho parseiru hotu-hotu tambá ne’e liu enkontru hanesan ne’e no iha probelma ne’ebé sosidade sivil aprezenta it abele responde hamutuk” dehan Rezina

NGO ne’ebé parsitpa iha enkontru refere mak haneSan Uma Paz Baucau,Unidade feto asosiasaun dezevolvimentu(UFAD) Centru Dezenvolvimentu Comunitariu(CDC),Fundasaun Alola,Vizaun Foinsae,inklui NGO sira seluk ne’ebé eziste iha munisípiatu u baucau.

Jornalista:Abrão/Agus Guterres

Editór Agus Guterres

Comment