by

Tempu Badak Autoridade Munisípiu Baucau Sei Hadi’a Karru Funeráriu Ne’ebé Avaria


Prezidente Autóridade Munisípiu Baucau Olivio Freitas “Bo’u-Lesa” ba Jornalista Radio Comunidade Lian Matebean Baucau kinta-feira promete autoridade munisípiu baucau sei hadi’a karru funeráriu ne’ebé mak avaria durante semana ida resin.

Nia afirma daudaun ne’e Prezidente Autoridade orienta ona ba parte servisu aprovizionamentu atu halo tenderizasaun ba ofisina baucau laran atu hadi’a karru funeráriu ne’ebé avaria durante semana ida resin ona tamba ninia orsamentu prevé maibé sei iha prosesu aprovizionamentu.

Ami sei buka hadia ke pena aprovijoriamentus sei hala’o hela servisu ne’e seidauk iha bengkel ida ne’ebé ami hetan ho kontradada atu bele lori kareta sira mai hadia tanba ha’u foin tama mai foin halo fulan ida resin buat hotu-hotu labele halo dala ida iha duni osan ba hola funidade mos prevé iha ne’eba kareta funidade iha ne’eba kareta sira ne’ebé atu hadia ne’e ha’u fó tiha ona orden aprovijoriamentu atu hala’o iha ne’e seidauk konklui seidauk bele hetan tanba prosesu naruk” Dehan Prezidente Autoridade Munisípiu Baucau Olivio Freitas “Bo’u-Lesa” ba Jornalista Radio Comunidade Lian Matebean Baucau,(kinta-feira,04/03/21).

Bou-Lesa hatutan durante ne’e karru funeráriu rua mak halo operasaun hodi tula mate isin ba postu administratvu neen inklui postu administrativu baucau vila maibé dadaun ne’e karru funeráriu ida mak avaria ona hodi labele halo viajen dook tamba ezisténsia karreta ne’e tuan ona.

Kareta rua kedas iha ne’eba tidak mungkin rua ne’e ladiak hotu kedas pasti ida diak agora ladiak ne’e mos ha’u hatene aprovejoriamentu haree saida mak ladiak buat kiik kiik sira la liu husi dalan provejoriamentu osan ezemplu hanesan rolamentu sira mak ladiak it abele tau fali soke ema hadia kareta ne’e seidauk iha kontratu prosesu sei lao hela seidauk to iha final kareta kuandu kleur ona tenke aat duni aat ke presiza balun I balun ke labele hadia ona sei iha buat kiik kiik sira ha’u la hatene sira halo manutensaun galae durante ne’e ha’u la hatene ha’u foin mai dia dozi de janeiru ha’u simu pose dia trezi ha’u tama servisu agora iha marsu dia quatru ohin”Lider Másimu Munísipiu Baucau akresenta.

PAM fó ona orientasaun ba parte aprovizionamentu halo tenderizasaun ba ofissina atu hadi’a karreta estadu nian.
Jornalista:Felisiano Venancio

Editór : Agus Guterres

Comment