by

Loron 3 Marsu Nu’udar Momentu Importante Lembra Hikas Planu da Pás


Eis veteranu munisípiu Baucau Antonio da Costa (Derok-Masin) hateten loron tres de Marsu nu’udar loron ka momentu importante atu Timor oan hotu lembra hikas planu da paz ne’ebé maun boot Kay Rala Xanana Gusmao halo iha tinan 1984 wainhira lori sai forsa falintil husi partidu Fretelin.

Nia haktuir loron veteranu 3 Marsu tuir lolos iha eventu boot ruma maibé Timor Leste atrabesa pandemia Covid-19, iha orientasaun hapara la bele iha kualker atividade maibé ita kontinua refleta ba loron 3 de Marsu nian tanba iha loron nee tinan 1983 komandante supreme das Falintil lori sai Forsa Falintil sai husi partidu Fretelin, ne’ebe loron 3 de Marsu ita konsideradu tebes tanba hahu husi 3 Marsu 1983 mak funu hahu iha fali ninia progressu.

“Iha tinan 1984 komandante supreme forsa falintil lori sai falintil husi Fretelin, nunee hahu husi neeba mosu kedas planu da pas tanba iha tempu neeba mak iha espasu para ita nia maun Xanana halo kontaktu ho jenerais trofa Indonesia sira, inkluindu eis governador Mario Viegas Carrascalao no liu husi enkontru entre Xanana ho Mario iha area Ariana-Kaikoli postu administrative Venilale sira nain rua fahe servisu organiza povu vila laran no ai laran konaba ita nia ukun rasik an ninian neebe ohin loron ita hotu goza” Dehan Derok-Masin ba Jornalista Radio Comunidade Lian Matebian Baucau Kuarta feira (3/3) iha nia knaar fatin.

Iha tempu hanesan director AOB (Assosiasaun ONGs Baukau Augusto Pires hateten 3 Marsu neebe povu no governu desidi atu sai loron boot ba nia veteran sira nee loron ida neebe importante teb-tebes, primeiru atu hanoin no rekorda buat barak hirak neebe sira halo durante tempu hirak nee nia laran iha ai laran atu nunee Timor Leste hetan ninia objetivu ba ukun rasik an.

“Loron ida nee mos sai loron istoriku ida tanba luta funu nain sira nian nee parte integrate husi istoria ukun rasik an ninian, nee mak ita persiza komemora hodi fo hanoin ba ita nia oan no bei oan sira katak Timor-Leste ukun raik an la mai husi bandeiza ida la mai husi oferta nasaun ida ninian maibe Timor ukun rasik an mai husi ita nia pasadu sira, nee mak loron 3 Marsu sai loron importante ba nasaun ba ita nia rain no mos ba ita nia povu Timor Loro Sae” Dehan Augusto.

Atuál Diretor AOB nee husu ba entidade estadu nian atu konta istória ba povu sira liu-liu joven sira iha baze hodi bele hatene istória kona-ba akontesimentu hotu-hotu neebé akontese iha Timor tuir regra ka fundamentais sira kona-ba Timor nia ukun rasik an.

Jornalista : Feliciano Venancio Belo

Editór : Agus Guterres

Comment