by

Servisu Lepra Munisípiu Baucau sei halo tes screening ba pasiente antigu


Tuir planu Servisu Munisípál Saude Dirasaun Servisu Lepra,hahu iha fulan marsu tinan ida ne’e sei halo teste screnig ba pasiente antigu tinan rihun rua sanolu resin tolu to’o tinan rihun rua rua nolu tambá dirasaun servisu lepra hakarak buka hatene pasiente hirak ne’e nia kondisaun.

Lia hirak ne’e hato’o husi Kordenador programa lepra no Turberculoje Munisípiu Baucau Vergilio da Costa Boavida hateten,razaun hala’o teste screening ba pasiente antigu hodi nune’e bele fo asistensia saúde ho lalais ba sira duke la halo asistensia bele fó impaktu ba sira nia vida.
Nia afirma aktividade teste screnig ne’e sei hahu uluk iha sentru saúde sira ne’ebe ejiste iha munisípiu baucau relasiona númeru pasiente ba moras lepra tinan rihun rua sanolu sia no tinan rihun rua rua nolu sae makas iha munisípiu baucau.

“foin dadauk ami tama sai uma mak deskta kazu tuberkoloje iha ema nain lima no iha planu tinan ne’e ami sei prekore hotu ba ba kazu sira iha sentru saude sira iha fulan marsu ou abril sira nia klaran ami tun no buka tuir ema sira ne’ebé uluk hetan moras tuberkuloje no halo tratamentu iha tinan 2013 to’o iha 2020 ami tenke rekolla fila halo teste screening ou hasai sira nia sampel”dehan Vergilio ba Jornalista RCLM Segunda-feira(22/02)

Kordenador programa lepra no turbercoloje Munisípiu Baucau apela ba komunidade wainhira hetan sintomas hena mutin iha isin lolon tenke halo tratamentu lalais ba fasilidade saúde ne’ebé besik hodi nune’e evita tama iha estadio grave.

“hau fo hatene ba públiku sira ema ne’ebé nia sintomas hanesan hena mutin ou mean sira tenke mai priksa iha sentru saúde tambá iha sentru sira iha mediku sira ne’ebé treinandu atu prikisa ema ne’ebe hetan moras tuberkulojia no iha ai moruk propriu atu kura sira ho gratuita”hatutan Vergilio.

Tuir dadus programa lepra servisu munisípál saúde baucau hatudu katak tinan ida ne’e númeru pasiente lepra sei aumenta kompara tinan rihun rua rua nolu tambá foi fulan ida deit detekta ona kazu lepra hamutuk ema na’in lima.

Jornalista : Abrão Freitas

Editór : Agus Guterres

Comment