by

AMB no SEFOPE Abertura Orentasaun ba Formasaun Administrasaun Tinan 2021 Iha Vizaun Foin Sae.


Autóridade Munisípio Baucau (AMB) hamutuk ho Sekretariu Estadu Formasaun Profisionál e Empregu(SEFOPE) Munisípiu Baucau halo abertura orentasaun ba formasaun kona ba administrasaun ho sertifikadu priemeiru no segundu iha Vizaun Foin Sae Baucau.

Reprejentante Prezidente Autoridade Munisípiu Baucau Diretur Agensia Planeamentu,Eduardu Ximenes Filipe iha abertura,husu ba joven sira ne’ebé mak akaba ona ba eskola iha ensinu sekundaria atu aproveitu tempo ne’ebé mak iha hodi tuir formasaun atu bele hakle‘ an kapasidade hodi kompete iha kampu traballu.

Nia afirma ho formasaun sira ne‘e bele kontribui ona atu hamenus dezempregu iha munisípio tambá liu husi formasaun bele hakbiit kapasidade joven sira nian hodi bele halo kompetisaun iha area servisu ne‘ebé mak relevante.

“ita koalia kona ba dezenprego ne’e termo ida ne’ebe global,Atu hamus dezenprego ida mak tuir formasun sira hanesan ne’e, dezemprego la signifika katak ema sira ne’e tenke servisu maibe liu husi formasaun sira hanesan ne’e hodi bele hakbi’it sira nia kapasidade, ida ne’e mos faz parte hodi bele hamenus dezemprego, se ema ne’e dehan joven maibé la iha kapasidade oin nusa mak bele kompete ba kompu de trabalho tamba ne’e mak eventu sira hanesan ne’e faz parte ba hamenus dezempregu oin nusa sira bele haklean sira nia kapasidade atu kompete ba iha vida humanu ninian”dehan Eduardu ba jornalista RCLM Tersa-Feira(23/02)iha sentru vizaun foin sae wainhira remata abertur.

Iha sorin seluk Direktur Sefope Munisípiu Baucau Romualdo de Sousa hateten,maske iha situasaun pandemia covid 19 maibé la implika ba sentru formasaun akreditado sira atu halao formasaun ba juventude sira ne‘ebé remata ona eskola sekundariu ne’ebé lakontinua sira nia estudu iha nivél universitariu.

“partisipasaun ita nia joven sira masimu atu tuir formasaun iha sentru ida ne’e,la signifika dehan pademia covid-19 ne’ebe formasaun ba ita nia joven sira menus maibé númeru ba estudante kada tinan iha sentru ida ne’e sempre sae no formasaun kontinua la implika ba covid-19”dehan Romualdo

Gerente programa sentru vizaun foin sa’e baucau jaqueo Antonio freitas hateten objetivo formasaun ne‘e atu kapasita koñesementu abilidade joven sira iha area administrasaun atu nune’e,bele kompete iha merkadu servisu nian.

“ami loke formasaun ida ne’e ho objektivu oinsá atu kapasita alin joven sira nia koñesementu no abilidade no promove mos sira nia atetude hodi bele kompete iha merkadu servisu,iha formasaun ida ne’e ami fo oportunidade ba joven sira ne’ebé la kontinua iha nivel universidade no família ne’ebé ekonómila la sufisiente atu kontinua ba universidade”dehan Jaqueo.

Entertantu formasaun ba dala sanolu resin tolu hetan partisipasaun husi reprezentante PAM Baucau ,Direktur Sefope ,Komadante PNTL Munisípiu Baucau , inan aman estudante inklui formadores sira.

Jornalista : Agus Guterres

Editór : Agus Guterres

Comment