by

Komunidade Suku Seiçal rekomenda VIII Governu loke Postu saúde.


Komunidade husi suku seical Postu Adaministrativu Baucau Vila rekomenda ba Oitavu Governu liu Hosi Ministériu saúde atu loke postu saúde ida iha suku seical nu’une komunidade bele asesu tambá durante Timor-Leste ukun an to’o agora sedauk iha postu saúde.

Reprezentante komunidade suku seical Pasquela ana santapam hato’o lia hirak ne’e wainhira aprezenta difikuldade komunidade nia iha dialogu aberta entre ho Direktor Nasional saúde públiku no prezidente komisaun F trata asuntu saúde, social iha sentru Konvensoens Baucau sesta feira ne’e,hateten durante ne’e la iha postu saúde susar, atu komunidade sira halo tratamentu ba sira saúde tambá ne’e sira rekomenda ba ministériu saúde atu loke postu saúde ida iha suku refere.

Nia afirma maske seidauk iha postu saúde iha suku seical maibé sira mós husu ba ministériu saúde atu orienta pesoál saúde sira kriab klinika mobile no siska kada fulan ho rotasaun ba komunidade sira ne’ebé hela iha aldeia dook hosi suku.

“iha ami nia suku la iha postu saude atu komunidade ba halo tratamentu saude tamba ne’e ami husu atu hari’I postu saude ida iha ne’eba,ami mos atu aumenta tan mobile siska tamba ami iha aldeia rua ne’ebe dok husi suku seisal hanesan aldeia Age, louburawai presiza tebes mobile siska atu nune’e labaraik sira mos bele asesu ba mobile siska refere no wainhira iha mobile siska halo rotasaun ba aldeia sira la bele hala’o deit iha aldeia ida”dehan Pacuela

Hatan ba prekupasaun hirak ne’e, Ministériu Saúde liu husi Direktor Nasionál Saúde Publiku Isabel Maria Gomes iha nia aprezentasaun hafoin sai orador ba dialogo aberta ho komunidade sira, rekoñese, komunidade sira nafatin infrenta problema hanesan, postu saúde no fasilidade saúde no seluk tan, maibé ministériu saúde nafatin iha planu no komitmentu hodi kontinua fó asistensia saude ba komunidade.

“maske komunidade sira nafatin infrenta problema ba asistensia saude nian maibe ministeriu saude kontinua halo planu no asaun hodi bele hadia ita nia servisu sira ne’e ho diak no kualidade ba populasaun sira”dehan Isabel.

Isabel argumenta planu estratéjia Nasionál Ministériu Saúde nian hahu ona iha tinan 2011-2030 ho komprimisiu bo’ot tebes atu fó prioridade ba saúde inan no labarik atu aumenta sira nia asesu kuidadu parenatál,Partus,post partu, planementu familiar ho kualidade.

“ministeriu saude mos halo ona treinamentu ba pesoal saude sira kona oinsa fo atendementu partu ne’ebe mak seguru no diak,kona ba halo konstrusaun klinika iha sentru saude seidauk hotu maibe ita sei iha fazeadamente iha munisipiu no postu administrativu balun no husi Uailili mos ami rona presiza sentru saude ba maternidade ida ne’e director saude munisipiu bele inklui mos iha planu annual iha orsamentu munisipiu ninian no ba furu ita bele halo maternidade”Isabel hatutan.

Entertantu Prezidente komisaun F ba trata asuntu saúde no social Noel da silva Ximenes hateten hanesan reprezenta komunidade iha uma fukun paralmentu no servisu nundar teknika kontinua fo prestasaun servisu direita iha area saude nian ba sidadaun no nasaun timor leste.

“maske iha plenaria ami iha diferensia hanoin ne’e normal ida vida politika maibe iha komisaun ami nu’udar tenknika ne’ebe mak fo ami nia kontribuisaun direita ba prosesu oinsa mak fo prestasau iida ke diak iha area saude ninian ba ita nia sidadaun no ba ita nia nasaun”dehan Marçal

Tuir prezidente komisaun F iha uma fukun prlamentu realsa tan,timor leste iha rekursu ne’ebé míninu tambá garantia deit ba minarai ho nune’e governu la bele responde hotu prekupasaun komunidade sira nian maibé dezenvolvimentu presiza la’o nei-neik.

Jornalista : Agus Guterres no Anitho Freitas

Editór : Agus Guterres

Comment