by

Kombustivel La Iha Difikulta Servisu PDHJ Bainhira Halo Monitorizasaun iha Baze.

Hahu fulan dezembru tinan rihun rua rua nolu to’o agora , Povedoria Direitus humanus no Justisa(PDHJ delegasaun territoriál munisípiu Baucau kontinua difikulta kombustivel ba kareta hodi la bele halo monitorizasaun ba servisu PDHJ iha area rual, inklui programa sesta bazika ne’ebé dadaun ne’e la’o iha munisípiu Baucau//

Kestaun ne’e aprejenta husi Direktora Providoria Direitus Humanu no Justisa(PDHJ) Delegasaun Territoriál Munisípiu Baucau /Joanita Silveira da Costa ba Jornalista Radio Comunidade Lian Matebian Baucau quinta feira ne’e hateten, relasiona impase politíka halo orsamentu jerál estadu tinan rihun rua rua nolu la aprova iha parlamentu nasionál hodi difikulta servisu PDHJ nian, durante ne’e uza deit orsamentu duo desimu to’o agora hodi sustenta kombustivel ba kareta hodi hala’o servisu, Maibé tuir nia, dadaun ne’e la iha kombustivel ekipa PDHJ la bele halao serivisu hanesan baibain liu-liu iha area rurais, ekipa PDHJ la bele to’o iha area ne’eba maibé halao deit servisu iha sidade.

“Iha dezenbru 2020 depois ami nia mina ne’ebe mak mai utiliza hotu tamba ita hotu hatene situasaun iha tinan kotuk ita lao ho orsamentu duadesimu depois mai ha novembru dezenbru sira ne’e ita tama ona ba OJE entaun ho OJE ne’ebe mak ema hotu hateten katak ba instituisaun barak hetan min entaun ami la iha ona mina no ami nia mina remata tiha ona iha momentu ne’eba maibe ami hetan fila fali keis 60 dollar nian hodi ense fali hodi utiliza husi dezenbru mai to’o iha janeiru no fevereiru“

Nia hatuan ho probelema ne’e, nia parte halo ona konfirmasaun husi parte nasionál no nia espera iha tempu badak iha rezultadu, enkuantu tuir nia, maske la iha kombustivel maibé la hamate sira nia vontade kontinua halo monitórizasaun ba programa sesta bazika ne’ebe kompaña sira destribui ba komunidade sira ne’ebé besik inklui servisu seluk.
“ami halo ona komfirmasaun ho nasionál no ami hein nia rezultadu iha semana ne’e no semana oin espera katak iha rezultadu no ami kontinua halo monitórizasaun maibé ho ami nia limitasaun de kombustivel ba ami nia aktividade ne’e la iha maibé ho meius de komunikasaun sira ami nafatin halao i balun ne’ebe mak besik ami bele lao direitamente ba hodi halo observasaun“ Dehan Joanita.

Durante iha estadu emerjensia ba dala sanolu, observasaun PDHJ territoriál munisípiu Baucau nota iha loja, merkadu komunidade no entidades la kumpri regulamentu prevensaun Covid -19.

Jornalista : Agus Guterres

Editór : Agus Guterres

Comment