by

Durante Fulan Janeiru to’o agora PDHJ simu keisa 6 husi komunidade


Hahu husi fulan janeiru tinan rihun rua rua nolu resin ida to’o agora Providoria Direitur Humanus no Justisa (PDHJ) territoriál de Baucau simu keixa husi komunidade hamutuk neen,enkuantu keixa neen refere rua husi munisípiu Viqueque no hat husi Munisípiu Baucau.

Direktora Providoria Direitur Humanus Justisa (PDHJ) Territoriál de Baucau Joanita Silveira da Costa hato’o dadus ne’e, ba Jornalista Radio Comunidade Lian Matebian Baucau quinta-feira ne’e hateten,husi natureza keiza ne’e rua ko’alia kona ba asuntu direitus humanus no hat seluk ko’alia kona ba boa governasaun.

Nia afirma, keixa hirak ne’e seidauk bele hatene tamba,seidauk to’o iha prosesu investigasaun, tuir nia wainhira keisa hirak ne’e tama iha kazu sei liu husi prosesu PDHJ nian.

“Bainhira ita atu dehan katak keisa ne’e liu husi prosessu ida wainhira ema atu keisa mai PDHJ iha diresaun asistensia publika karik iha Baucau ninian iha ofisial simu keisa nia rejista husi keisa sira ne’e tama iha sistema naran Keiss Manager sistem CMS ne’e hotu tiha ita hato’o fila fali ba komunidade sira katak sira nia keisa ne’ebe hato’o husi PDHJ,PDHJ simu ona entaun ita hasai fila karta ida bolu notifikasaun primeiru,Notifikasaun primeiru ne’e informa ba iha sira atu nune hatene katak sira nia keisa simu tiha ona“ Dehan Diretora Providoria Direitur Humanus Justisa(PDHJ)territorial de baucau Joanita Silveira da Costa ba joranalista sira,(Kinta,18/02/21).

Nia akresenta, keixa hirak ne’e wainhira tama iha Mandatu PDHJ kona-ba alegasaun direiuts humanus ka violasaun boa governasaun , hafoin PDHJ liu husi enkontru KJK bele loke ba investigasaun.

“Entaun PDHJ liu husi enkontru KJK ne’e loke ba iha investigasaun ne’e dehan katak keisa ne’ebe ema hatama mai iha PDHJ ne’e tama ba mandatu PDHJ husi keisa ne’e nakfila ba kazu e loke ba prosesu investigasau,entaun PDHJ ninia dever ida tan fali sei haruka fila fali karta notifikasaun ba ema sira ne’ebe hato’o keisa ne’e tanba ita boot sira nia keixa ne’e tama ba mandatu PDHJ nian e agora lakohi na prossesu entaun komunidade sira hatene heka ema sira ne’ebe mai keisa ne’e hatene hela prossesu ne’e oinsa,ne’e wainhira iha ona desizaun KJK nian ita foin hatene dehan katak keisa sira ne’e tama ba kazu mas wainhira seidauk liu husi enkontru ho KJK entaun ita sei bolu keisa”. Nia haktuir.

Keixa hirak ne’ebé PDHJ delegasaun territoriál simu kona-ba direitu salariál no mál admnistrasaun.

Jornalista : Agus Guterres no Abrão Freitas

Editòr : Agus Guterres

Comment