by

Bispu Dioseze Baucau;Tempu Kuarezma hahu husi Quarta Feira Sinzas


Bispu Dioseze Baucau Dom Basilio Do Nacimento hateten tempu kuarezama hahu husi Quarta feira sinzas ne’ebé fó hanoin ba sarani katolika nia kondisaun tuir biblia katak Maromak halo ita ema ho rai rahun no iha tempu ida ita sei fila ba rai rahun.

Dom Bazilio hato’o lia hirak ne’e ba Jornalista Radio Comunidade Lian Matebian Baucau wainhira remata prizide misa quarta feira sinjas iha igreija katedral Santo Antonio baucau hateten sarani hotu iha sala nain no fraku maibé iha nafatin biban atu halo rekonsiliasaun ba maromak.

“sinjas ne’e tradisaun uma kreda nian kleur no iha objektivu selebrasaun sinjas niana fó hanoin mai ita ema nia kondisaun tuir biblia nia haktuir ne’e katak , Maromak halo ita ema ho rai rahun depois maromak haraik nia ilas mai ita maibé loron ida ita hirak ne’e sei fila hotu fali ba rai rahun ne’e duni uma kreda fó hanoin ba ema hotu liu liu sarani sira hanesan hirak ne’ebé sai sasin k kristu nian ba uma kreda iha mundu fó hanoin katak ita ema bainhira moris ita nia vida ne’e la’os atu hela iha rai ne’e ba bei beik maibé ita nia vida sei lakon tiha husi mundu ne’e ba moris rohan laek ne’e duni hanesan sarani tenke halo rekonsiliasaun ho maromak”dehan Amu Bispu.

Lider Igreija Katolika Dioseze Baucau hatutan uma kreda iha disiplina fundamentu tolu hanesan orasaun zejum no penitensia tamba ne’e sarani atu manan lalehan presiza esforsu hadia ita nia moris ita nia hanoin no hadia hahalok atu bele husu perdua ba Maromak.

“ita ema bele sarani mos sala no sabraut nafatin biar simu tiha sakramentu baptizmu mós ita nia fuan ne’e sei hakruk nafatin ba buat ne’ebe ke Maromak nian ne’e duni iha tempu ida ne’e buat bolu dehan konversaun katak ita buka hadok an husi sala hodi hakbesik ba Maromak”Dom Bazilio Hatutan.

Iha selebrasaun misa kuarta feira sinjas ne’e hatan partisipa masimu husi sarani paroquia Santo António baucau no sarani sira kumprimenta regas sira ne’ebe Ministériu Saúde no Organizasaun Saúde Mudial fo sai.

Jornalista :Calistro Pereira

Editór : Agus Guterres

Comment