by

Pagamentu ba Idojus no Invalidos Tinan ne’e tarde relasiona ho Natal no Tinan Foun


Idojus no invalidus hamutuk nain rihun sanulu resin haat atus lima rua iha munisipiu baucau simu osan subsidiu fulan neen ba tinan rihun rua nulu nian ne’ebé dadaun ne’e hala’o iha postu administrativu baucau villa no baguia.

Lia hirak ne’e hato’o husi Director Sentru Solidariedade Social No Inklusaun Munisipiu Baucau Guido Ricardo Belo ba jornalista Radio Comunidade Lian Matebian Baucau kinta feira ne’e, iha nia serivisu fatin hateten,pagamentu ba idojus no inavalidus hala’o tiha ona iha tinan kotuk fulan dezembru maibé relasiona ho loron feriadu nasional mak parte MSSI kontinua fali husi fulan janeiru to’o agora.

Nia afirma, prosesu pagamentu idojus no invalidus hahu husi fulan janeiru sei remata iha fulan marsu tinan ne’e,enkuantu durante pagamentu ba idojus no invalidus ne’e iha mos raklamasaun sira ne’ebé apresenta husi benefisiáriu sira tamba dalabarak sira konsidera osan konta bankaria seidauk iha maibé hare’e ba kestaun hirak ne’e parte MSSI rezolve kedas preokupasaun benefisiáriu sira nian.

“sim lolos karik pagamentu iha dezembru to’o janeiru inisiu ne’e dala ruma hotu ona maibe tamba situasaun balun ita mos konsidera depende banku nia kbi’it no tetu kona ba posibilidade atu oinsa halo pagamentu hau espera por volta de fulan janeiru nia laran to’o dia vinte sinku ba leten hanesan ne’e hotu ona”Dehan Director Sentru Solidariedade Social No Inklusaun Munisipiu Baucau Guido Ricardo Belo ba jornalista RCLM-Baucau (Kinta-Feira,04/02/21).

Nia hatutan,husi benefisiáriu Idojus no invalidus na’in rihun sanulu resin haat atus lima rua ne’e , MSSI konsege rejista tan idojus no invalidu hamutuk na’in atus ida resin ne’ebé dadaun ne’e simu ona sira nia osan.

“benefisiariu idojus no invalidus foun iha lista adisional ne’ebe ke iha por volta de sentu ital ne’ebe tama hotu ona ba iha benefisiaru katorze mill ital ne’ebe mak iha” Director Sentru Solidariedade Social No Inklusaun Munisipiu Baucau, haktuir.

Aleinde,hala’o pagamentu ba idojus no invalidus parte MSSI hala’o mos prosesu pagamentu ba benefisiáru bolsu da mãe iha munisípiu baucau.

Jornalista :Agus Guterres no Calistro Pereira

Editór : Agus Guterres

Comment