by

ADP Timor-Leste Halo Konsulta Públika Abastementu Be’e Mos No Saneamentu Iha Suku Tirilolo


Agua de Portugal (ADP) Timor-Leste halo konsulta públika dezenvolvimentu projetu abastementu be’e mos no saneamentu iha suku tirilolo postu administrative bauca villa munisípiu baucau hodi fornese be’e mos ba komunidade sira.

Lia hirak ne’e hato’o husi Sosial Expert ba projetu abastementu be’e mos no saneamentu,Petrolino Moniz ba Jornalista Radio Comunidade Lian Matebian Baucau iha nia entrevista hateten,planu ba projeitu ne’e ho sistema no kualidade ne’ebé di’ak tamba liu husi sistema ne’e komunidade sira bele uza direitamente bee mos husi torneira ne’ebé mak iha.

Nia afirma,projeitu abastementu be’e mos no saneamentu ne’e importante tebes ba komunidade sira liu-liu estudante sira tamba dalabarak estudante balun kuru be’e lori ba eskola hodi uza.

“Planu ba ita nia purhetu ne’e tamba ne’e purhetu sistema ne’e laos hanesan ita sistema uluk hanesan usa sientífiku ne’e deseñu diak liu ne’e deseñu ne’e hanesan baze ba planu uza ba direita husi torneira ota tenke bele hemu direita ho kualidade bee sai ba torneira hanesan atu fase roupa, fase bikan, hanesan hotu hotu mos hanesan benefisíario sira hotu hotu bele hetan hanesan kualidade tamba deseñu ne’e hanesan halo tratamentu husi fontes bee iha baze tratamentu antes de servisu ona importante tebes tamba ne’e kona ba ita nia purhetu tamba ita nia purhetu laos bee seguru deit ho bee mos deit, ita hatene klean, tamba ita nia purhetu ne’e direita benefisíariu baa pa sira ba feto sira ba alin sira tamba hatene ita iha tinor ne’e ita haree loro-loron alin sira antes sira ba eskola depois sira husi eskola sira kuru bee lori jeriken sira ne’e nia ulun sira uza barak liu horsida la hotu agora iha projeitu kona ba sistema bee seguru ho saneamentu ne’e atu planu ne’e sira labele hanesan ne’e ona”
Dehan Sosial Expert ba projetu abastementu be’e mos no saneamentu,Petrolino Moniz ba Jornalista RCLM-Baucau,(sesta,05/02/21).

Nia hatutan, iha tempu besik sei realiza projeitu refere tamba osan aloka ba projeitu ne’ e aprova tiha ona husi banco mundial,enkuantu dadaun ne’e projeitu abastementu be’e mos no saneamentu iha suku tirilolo iha hela faze peskiza hodi realiza obra ne’e.

“ Hakbesik ona tamba falta deit peskiza balun ami seidauk kompletu tmba ami tamba ami hein tempu bailoron iha baukau karik komesa fulan julli setembru, depois peskiza ne’e ita hein fulan rua ho tolu ami fo ona ami nia relatóriu, planu antes tinan ne’e hau la promete dependa ba sira tamba osann ne’e tamba osan ne’e aprova ona ba baukau husi banku mundial agora falta deit ba aprova ba planu karik sira aprova planu antes remata tinan ne’e too tinan 2021 ne’e bele komesa ona antes tinan ne’e remata ou iha tinan oin hanesan kuartel primeira hanesan januari pedro hanesan ne’e” Nia haktuir.

Entertantu,Xefe Departamentu Agua Planu Higene Munisípiu Baucau Vicente da Costa Freitas hateten,parte governu munisípiu nafatin akompana ba sosializasaun hamutuk ho kompañia sira hodi halo aprosimasaun ba komunidade sira atu nune’e bele hadia di’ak liu tan sistema bee mos iha munisípiu baucau.

“Hanesan nu’udar be husi parte Governu husi munidipiu nian iha ne’e sempre akompanha no sempre fo suporta wainhira iha sosializasaun ruma ba komunidade isso ruma iha komunidade keta hetan hanesan problema sosiais ruma entaun ita presiza halo aprosimasaun nafatin ho komunidade hamutuk ho kompanha oinsa atu resolve problema sira ne’e tamba sir atu mai iha ne’e laos sira mai mesak tamba ita maka bolu sira mak ita presiza akompanha ho sira oinsa atu hadia liu tan ita nia sistema bee mos iha baukau ne’e” dehan Xefe Departamentu Agua Planu Higene Munisípiu Baucau Vicente da Costa Freitas.

Aleinde ne’e, Xefe Suku Tirilolo Ricardo Ernesto Belo hateten,nu’udar autoridade lokal pronto hodi simu no kopera hodi nune’e projeitu ne’e bele realiza hodi bele ajuda komunidade sira iha suku refere.enkuantu ba projetu abastementu be’e mos no saneamentu iha suku tirilolo aldeia rua mak hetan uluk projeitu ne’e.

“Nu’udar autoridade komunitáriu pronto atu simu no kopera para atu nune’e bele ema iha komunidade para ne’e bele fo benefísiu ba ita nia komunidade sira iha suku refere hau hanoin kona ba Rai sagradu ka Rai komunidade ne’e horsida ba lia nain sira xefe aldeia sir abele konsulta ho parte kompanha sira atu nenu’u se kuandu Rai maka lulik ita bele haree fatin para muda se Rai privadu ona entaun iha kompesasaun ruma iha kompanha hare para atu nune’e bele mos be fo netik ba sira atu nune’e projeitu ne’e bele la’o se prosesu kuandu primeiru la’o e hahu atu la’o e faze suvei primeiru inklui mos aldeia hat ne’eba mais faze implementasaun maka aldeia rua deit ne’ebe e komunidade iha parte aldeia hat ne’e sira kestiona hela ida ne’e,entaun ne’e hau mos hato’o ba sira maibe,sira dehan depois maka haree,e faze por faze ida ne’e,ne’ebe hau hanoin tempu ruma ami sei koalia ho parte reprezenta semas husi munisipiu para atu bele haree munisipiu ida ne’e”dehan Xefe Suku Tirilolo Ricardo Ernesto Belo.

Nia sublina, komunidade sira iha aldeia seluk ne’ebé mak seidauk asesu ba bee mos iha suku tirilolo ne’e hein tamba projeitu hirak ne’e fazeadamente.

Jornalista : AgusGuterres no Calistro Pereira

Editór : Agus Guterres

Comment