by

Anin Bo’ot Estraga Batar Populasaun Iha Suco Alaua Leten Postu Administrativo Baguia


Xefi suku Alaua Leten Zeferino juaquem Ximenes informa anin no udan boot ne’ebé akontese iha semana kotuk halo estragus batar populasaun kuaze hektares atus rua resin iha suco alaua leten Postu Administrativo Baguia Munisípio Baucau.

Nia afirma iha tinan ne’e koeleta batar sei menus tamba ular lakateru tentara etragus batar populasaun nian iha fulan dezembru no fulan janeiru enkuantu iha semana ikus fulan janeiru akontese tan anin no udan bo’ot halo estraga batar inklui plantasaun populasaun nian.

” udan bo’ot foin dadauk ne’e estraga batar no plantasaun komunidade nia. tinan ida ne’e produtu agricultura nia sei menus, també hahu husi fulan dezembro ular han hotu batar nia tahan entaun batar labele buras, no foin dadauk ne’e udan no anin bo’ot iha parte samalari, alaua leten no karik, Hae-coni osohuna no kuaze suku maioria mak anin estraga hotu komunidade sira nia plantasaun no batar” dehan Zeferino ba Jornalista RCLM baucau Quinta feira(04/01/2021)liu husi via telephone.

Zeferino hatutan parte autóridade do suko kontinua la;o hodi foti dadus populasaun nia batar ne’ebé mak estragus husi anin hodi relata mai iha dirasaun risku dezastre naturais Munisípio Baucau nian iha tempu besik nia laran.

“Ami foin rekolha no ami mós sei hare hela kondisoes uma komunidade sira nia ne’ebé anin estraga, sei foti hotu dadus sira ne’e mak deipois relata ba dirasaun risku dezastre Naturais Munisipio Baucau” dehan Zeferino

Nudar autóridade suku sujere ba autóridade munisípio wanhira orsamentu jerál do estadu tinan rihun rua rua nolu resin ida mak lao ona karik aselera lalis hodi nune’e bele responde komunidade sira ne’ebé mak hetan dezastre iha tinan ne’e no tinan kotuk nian.

Jornalista : Feliciano Venancio Belo

Eitór Agus Guterres

Comment