by

Duranten Tinan 2020 PRADET Baucau rejista kazu Violensia ba Jeneru 129


Hahu husi janeiru to’o iha dezembru tinan rihun rua rua nolu PRADET (Uma Hakmatek Baucau ) Rejista kazu violensia ba jeneru hanesan violensia domestika,violensia Sexsual ,kazu abandonadu no kazu seluk tan hamutuk atus ida rua nolu resin sia.

Direktora PRADET Baucau Joana de Fatima hateten dadus ne’ebe pradet baucau rejista husi kliente ne’ebé hasoru violensia físiku feto hamutuk lima nolu resin no mane na’in ne’en,violensia Sexual iha na’in sanolu,violensia domestika ho psikolojia amesa iha feto na’in hitu mane na’in ida no kazu seluk tan,enkuantu kazu atus ida rua nolu resin sia ne’e kompostu husi munisípiu tolu hanesan Viqueque,Lautem no Munispiu Baucau rasik.

“iha violénsia doméstika iha ne’e ita bolu violénsia físika, iha feto iha nain lima nulu resin ualu, no mane ih neen, violénsia sexual nee feto iha sanulu, violénsia doméstika mai ho psikológiko ameasa ne’e iha feto hitu no mane ida, violésia doméstika forma liu ida ka ita hatene dehan dalaruma ne’e tambá orsamentu laiha entaun sira ladun diak iha familia nia laran, entaun hamosu buat ida problema baku malu, entaun nee iha resistu iha neeba nee iha feto sanulu no mane iha sia, no violésia sexual ne’ebé maka la’os familia mak halo ka ita konsidera hanesan ema liur maka halo mai iha ita nia alin feto sira ne’e iha nain sanulu resin hat, no mos iha kazu violénsia físiku ne’ebé maka komum akontese ne’e ita bolu dehan kazu semi públiku sira ne’e iha feto hat no mane ida i sivil ka kazu abandonadu husik hela husi nia laen ne’e iha feto ualu no mane iha ida, ida ne’e resultadu ne’ebé maka ami akumula hotu durante tinan ida maibe ami fahe fila fali ba iha munisipio, entaun husi munisipio Baucau nee maka, total registu nee maka hamutuk ualunulu resin lima, nee ba iha feto, no mane iha sanulu resin lima tuir ba tipu kazu neebe maka ohin hau temi, i husi munisipio Viqueque nee iha feto sanulu resin sia, no mane ida, inklui na númeru neebe ohin hau temi, no husi munisipio Lautem nee maka iha feto hitu no mane rua, entaun total iha kazu nee maka ohin hau temi liu ba hamutuk atus ida ruanulu resin sia”dehan Joana Wainhira Halo Talkshow Radio iha studio RCLM(25/01/2021).

Nia hatutan husi kazu hirak ne’e pradet kontinua akompana no faselita mós husi parseria ALFELA hodi rejista hotu iha Ministériu Públiku no hein ba iha proseu investigasaun no balun iha ona faze julgamentu iha Tribunál Distritál Baucau.

“Husi kazu sira ne’ebé ami atende ninia prosesu sira ne’e kontinua la’o agora balun iha ona faze julgamentu kuaze sira na’in atus ida rua nolu resin sia ne’e kazu rejistadu hotu iha Ministériu Públiku no nafatin akomapaña husi ami faselitaq husi ita nia parseira ALFELA ne’ebe mak oras ne’e dadaun akomapaña kliente sira nia kazu prosesu kuaze balun iha ona tribunal distrital baucau hodi halo julgamentu”Hatutan Joana

Diretora Pradet baucau argumenta komunidade balun ne’ebe hetan kazu violensia ba jeneru grave liu husi seguransa polisia nasional timor leste,no parseiru sira hanesan uma mahon vitima balun bele ba iha pradet baucau hodi halo atendementu ba iha vitima kona ezaminasaun mediku forensik liu husi akonselamentu no vitima rasik atu retira husi nia kazu maibe pradet nafatin halo intreven hodi lori prosesu kazu to’o iha ministeriu publiku no tribunal.

“desizaun husi vitima nia hakarak atu dada kazu ne ga lae depende ba nia diretu maibé prosesu tenke to tribunál mak nia bele foti desizaun iha neba wainhira kuandu tribunal rasik husu ba nia,entaun husi ema ne’e bé fornesedor sira mak tenke iha maneira I habilidade oinsa atu esplika ba vitima sira katak kazu ida hanesan nee tenke tuir nia dalan hanesan nia krime public ita faselita deit atu kontinua lao tamba ita labele atu pendenti kazu nee mesmu que vitima rasik hakarak agora liga fali ba sira ne’ebé kazu la’os familia maibé kazu husi liur ne’e depende ba vitima rasik semi public depende ba nia se nia sente kofortabel nia hakrak atu kontinua nia prosesu kazu pradet prontu atu faselita resultadu ezaminasaun, evidensia ne’e para nia lori ba no kontinua nia prosesu,se nia rasik mak lakoi hau hakarak atu fila fali resolve familia tamba nia hare fila fali ba parte balun nebe ligadu ho nia kondisaun seguransa defende ba nia ami la obriga maibe liga ba crime public hakarak ga lakoi prosesu nee kontinua lao husi prade labele intervem kazu tamba itu hotu hatene katak nain ba kazu nee mak Tribunal ho ministeiro public”Dehan Joana.

Tuir observasaun Predet baucau kazu violensia ba jeneiru kada tinan xempre aumenta tamba komunidade iha area remotas iha ona konesementu naton hodi hato’o keiza ba paseiru sira ne’ebé atende ba kazu violensia sira hodi halo prosesu investigasaun tuir lei konstituisaun RDTL nian”

Jornalista : Abrão Freitas

Editór : Agus Guterres

Comment