by

MAE husu PAM foun kaer Metin Prinsipiu Boa Governasaun


Ministériu Administrasaun Estatál husu Prezidente Autóridade Munisipiu Baucau Foun Olivio Freitas “Bou Lesa” atu kaer metin no implementa prinsipiu Boa governasaun iha munisipi baucau liu hosi maneira efetiva no efisiensia hodi asegura prosesu governasaun no prense duni nesesidade Povu Timor-Leste no promove diretu sira nia.

Ministru Administrasaun Estatal Miguel de Carvalho Pereira hateten boa governasaun ne’e importante tamba rekursu hotu ne’ebe estadu uza pretense ba sidadaun hotu iha timor leste nune’e estadu bele uza hodi benefisia ema hotu iha timor leste.

Nia afirma larametin ba matenek no esperensia ne’ebé prezidente foun iha no apoiu ema hotu nian inklui lideransa komunitariu sir abele dezenvoleve munisipiu baucau ho susesu.

“ho lideransa prezidente autoridade munisipiu baucau foun atu implementa prinsipiu boa governasaun sira iha munisipiu baucau,boa govensaun katak prosesu kona ba foti ka halo desizaun no implementa ba politika no aktividades sira ho maneiria ida ne’ebe efetiva,efisiente,lejitima no justa no boa governsaun atu asegura prosesu governasaun priense duni nesesidade povu timor leste nian no pormove sira nia direitu,boa governasaun mos importante tamba rekurusu hotu-hotu ne’ebe estadu uza pretense hanesan ba sidadaun hotu timor leste nian ne’e duni estadu tenki uza nia rekursu atu benifisia ema hotu iha timor leste, boa governsaun asegura atu rekursu sira sei uza ba deit benifisiu ita nia povu ”dehan Miguel iha nia diskursu waihira remata tomada de pose ba PAM Baucau iha CCB tersa feira (11/01/21).

Governante ne’e enkoraja mós Prezidente Autóridade Munisípiu Baucau,Autóridade lokál no lideransa komunitariu sira atu manten sira nia pozisaun hanesan lideransa atu hala’o servisu ne’ebé todan maibé sei konta ba govenru sentrál no la bele haluha kopera ho parte ne’ebé hakarak kontribui no apoiu ho sira nia didikasaun liu-liu funsionariu pùbliku no xefe direzentu sira ne’ebé iha munisipiu baucau atu tulun ba munisipiu nia dezenvolvimentu nia diak.

“ita tenke asegura atu populasaun sira bele esklaresidu kona ba komplxidade governasaun nia hodi sira bele hatur estratejia hirak nesesariu atu bee ultrapasa hamutuk obstakulu sira ne’ebe identifika ona, fundamental mak sidadaun munisipiu sira ida-idak moris iha dame promove mutuakomprensaun promove estabilidade no harmonia social iha munisipiu rasik no ita mos hakara atu populasaun husi munisipiu ida-idak liu-liu iha baucau bele hamutuk hakas an atu promove dezenvolvimentu”

Entertantu Prezidente Autoridade munisipiu Baucau foun Olivio Freitas hateten Bacau hanesan munisipiu ne’ebe koenesidu no sustentabel ho nia didikasaun autoridade tomak sei dezenvolve governsaun ne’ebe diak no kualidade.

Nia esplika liu tan Baucau atu ba oin persiza hatene promove ,kolaborasaun no koperasaun ho parseiru hotu iha Munisipiu Baucau.
baucau nu’udar Munisipiu konesidu no sustetavel mak ho dedikasaun autoriedade ho ekipa tomak sei dezenvolve ho koperasaun iha pozisaun administrativa ho kualidade no baucau atu ba oin presiza tebes pomove kolaborasaun no koperasaun ho parseiru sira hotu atu atinje vijaun ida tamba baucau konesidu no sustentavel mak ejize ba povu baucau”dehan PAM foun.

Iha serimonia toma depose ne’e prezidente autoridade Munisipiu Baucau Sesante mos entrega Xave kareta no dokumentus edifisiu nia ba Prezidente autoridade Munisipiu Foun.

Jornalista : AG

Agus Guterres

Comment