by

MEJD;Sosializa Sistema Edukasaun Inkluzivu ba Profesores no Xefe Suku sira iha Munisipiu Baucau.

Ministériu Edukasaun Juventude Desportu hamutuk ho parseira Partnesip Human Development husi governo Australia sosializa no dezemina informasaun kona ba implementasaun sistema edukasaun inkluzivu husi ema hotu atu fo importansia ba asuntu edukasaun inklusivu hanesan jenru,protesaun labrik iha uma,eskola no sosiedade ba entidades sira iha munisipiu baucau husi postu administativu neen no xefe suku liman nolu resin sia inklui director eskola no profesores sira iha salaun infordepe baucau.

Vise Ministru Edukasaun Juventude Desportu António Guterres ba jornalista sira hateten prioriedade atu haforsa no hametin liu tan politika edukasaun inkluzivu tamba prosesu ida ne’e MEJD sei la la’o mesak maibé sevisu hamutuk ho entidade hotu iha munisipiu baucau kontinua sensebiliza mateira hotu ne’ebe iha

Nia afirma ba futuru MEJD sei aprejenta planu asaun anuál tinan rihun rua rua nolu to’o rihun rua rua nolu resin hat atu define planu ne’ebé konkretiza ba maluk defisente hamtuk rihun hat atus hat lima nolu resin hat husi nivel nasionál.

“ojektivu husi workshop ne’e atu dezemina ba implentasaun sistema edukasaun inkluzivu nian oinsa atu kontinua nafatin ministeriu edukasaun juventud e desportu nia prioriedade atu haforsa no hametin liu tan politika eduakasaun esklusiva,entaun ita hotu hatene iha prosesu ida ne’e MEJD la la’o mesak maibe servisu hamutuk ho ita nia entidades sira hotu liu-liu ita nia parseira sira para kontinua halo sensibilizasaun ba material edukasaun inklusivu nian”dehan António ba jornalista sira(09/11) iha Salaun Infordepe.

Iha sorin seluk primeiru sekretariu Embazada Australia Troy Skaleskoc hateten politika edukasaun inkluzivu atu ema hotu bele asesu edukasaun iha timor leste atu la husik ema iha kotuk maibe hamutuk hadera an no hasae dezmpenu iha prosesu apredisajem.

“ita hotu hatene katak politika estasaun esklusivu ho objektivu atu ema hotu-hotu bele asesu edukasaun iha timor leste atu nune’e labele husik ema ida iha kotuk maibe habelar nafatin politika ida ne’e tau idea hamutuk atu hasa’e dezempregu liu liu iha prosesu ensinu aprendisajem no asegura katak alunus sira hotu bele aprende iha ambiente ida amigavel no inklusivu” dehan Troy Skaleskoc

Entertantu Prezidente Autoriedade Munisipiu Baucau António Augosto Guterres hateten profesores iha papél importante oinsa atu asegura no introduz politika edukasaun inkluzivu ba ida –idak nia papél mezmu timor sei hasoru dejafiu no obstákulu oioin maibé barani hamutuk ho ministériu edukasaun juventude desportu foti solusaun emediatamente ba dejafius ne’ebé sei infrenta.

ita bo’ot sira nia papel importante oinsa atu asegura i introduz politika edukasaun ba ida-idak nia papel mezmu ita infrenta kestoens oioin maibe ita sukat dejafius no obsátkulu ita sei brani hamutuk ho ministeriu edukasaun juventude desportu hodi buka solusaun emediatemente ba dejafius hotu hotu ne’ebe ita infrenta hanesan fasilidades,profesores no seluk tan” dehan PAM Baucau.

Partisipante ne’ebé Partisipa iha workshop ne’e mai entidades Director Eskola,Profesores Alunos inklui Admnistrador Postu no Xefe Suku sira iha Munispiu Baucau.
Jornalista:Abrão Freitas
Editor:Agus Guterres

Comment