by

Komando PNTL Munisipiu Baucau Prontu Asegura Estabilidade no Seguransa ba Loron Finado Tinan ne’e

Komandante PNTL Munisipiu Baucau Superintendente Xefe Armando Monteiro kompromete sei esforsu masimu hodi asegura estabilidade no seguransa ba loron boot Finado ne’ebe sei monu iha 01 no 02 fulan Novembru Tinan ne’e nune’e bele Redus konrontasaun sira durante prosesu kari aifunan iha kada semiteriu sira. Lia hirak ne’e hato’o liu hosi Talkshow Radio ne’ebe realiza iha estudio RCLM-B Segunda feira semana ne’e.

Aprezentador : Nazario Bento

Editór : Agus Guterres no Nazario Bento

Comment