by

Estrela + Timor Leste Faselita Treinamentu Ba Grupu Alvu Tarjetu iha Munisípiu Baucau


Organizasun Non Governamentál Estrela mais Timor Leste faselita treinamnentu ba grupu alvu tarjetu sira hanesan pessoál saude , PNTL munisipiu baucau atu responde ba dezafiu hirak ne’ebé infrenta iha baze liu-liu kona ba oinsa atu asegura sidadaun sira nia idantidade moris la hanesan ho ema sira ne’ebé moris HIV/SIDA.

Lia hirak ne’e hato husi Gestór Programa Estrela+Timor-Leste Fernando Mota ba jornalista sira hateten ho treinamentu ne’e partisipante sira bele iha kuinesimentu atu asegura ema nia direitu no dever perante iha publiku hodi asegura sira nia direitu iha asistensia saúde inklui asistensia legál nian.

Nia firma durante ne’e estrela+Timor-Leste hala‘o peskiza iha terrenu seidauk iha númeru los hira mak hetan afeitadu moras HIV/SIDA maibé tuir dadaus ministériu saúde nian hatudu timor leste rejista ona kazu HIV/SIDA liu ema nain rihun ida ne’ebé barak liu akontese iha area fronteira.

diak iha peskiza ne’e ami edentifika barreiras lakunas balun ne’ebe mak presija sosiedade entidades hotu publiku atu bele kolabora hamutuk para bele responde ba dezafius ne’ebe hirak ne’ebe mak ita enfrenta iha terrenu liu-liu oinsa atu asegura ema sira ne’ebe mak moris ho identidade jeneru ne’ebe amk la hanesan no sira ne’ebe mak moris ho virus HIV/SIDA oinsa ema sira ne’e nia direitu no dever ne’e entidades publikus hanesan PNTL ho pessoal saude sira bele ezerze sira nia funsaun loro-loron bele asegura no proteje kolega sira ne’e para atu bele fasil para atu asesu ba sira nia deireitu iha asistensia saude no mos asistensia legal ”dehan Fernando ba jornalista RCLM Tersa feira (20/10) iha salun PDHJ Baucau.

Fernando mota hatutan materia ba treinamentu loron rua ne’e koalia liu kona ba identidade jeneru no direitus humanus no liu husi imfomasaun ne‘e partisipante sira bele hatene kona ba assuntu legál no assuntu profisionál saúde nian hodi asegura sidadaun sira nia identidade jeneru ne’ebé diferente hodi bele asesu ba sira nia direitu ne’ebé mak konsagra ona iha konstituisaun RDTL.

“material ne’ebe kobre ba loron rua ne’ e hare halai liu ba identidade jeneru ho direitus, no objetivu husi materia rua ne’e atu bele fahe imformasaun ba kolega sira partisipante sira atu bele oinsa sira bele hatene husi assuntu legal nian ho assuntu profisional saude nian no oinsa sira bele hatene sira nia dever oinsa mak atu komoda kolega sira ne’ebe mak afeitadu HIV/SIDA no kolega sira ne’ebe mak ho populasaun xave hodi bele asesu ba sira nia direitu ne’ebe mak konsagra ona iha konstituisaun nasional”.nia hatutan.

Iha fatin hanesan Diretora PDHJ Delegasaun Territoriál Baucau Juanita Silveira da Costa hateten husi PDHJ nia hare’e ba treinamentu ne’ebé estrela +timor leste realiza, ne’e pertenente tebes ba partisipante sira no treinamentu ne’e ligadu mos ba servisu PDHJ nian hanesan area direitus humanus.

“ husi PDHJ nia hare ba iha treinamentu ne’ebe mak sira halao ne’e pertinente tebe-tebes liga mos ho servisu PDHJ ninian liu-liu hare ba iha area direitus humanus, treinamentu ne’ebe mak husi estrela realiza ida ne’e bazeia ba iha sira nia peskiza ne’ebe mak sira halao durante tinan hira liu ba kotuk liga ba iha imformasaun husi komunidade sira ne’ebe mak hasoru ba ema sira ne’ebe mak iha grupu vulneravel ne’ebe mak sira hetan estigmasaun no diskriminasaun hasoru sira wainhira sira halo atendimentu ba iha saude no mos asesu ba iha judicial ninian”.Dehan Joanita.

Partisipante ne’ebé partisipa iha treinamentu ne’e mai husi grupu alvu tarjetu sira mak henesan pessoál saúde, PNTL, inklui grupu vulneravel sira,enkuantu treinamentu ne’e realiza durante loron rua hahu iha tersa feira no remata kuarta feira semana ne’e iha salaun PDHJ delegasaun territorial Munisipiu Baucau.(cp)

Jornalista:Calistro Pereira

Editór : Agus Guterres

Comment