by

STAE Baucau Apela PARPOL Sira Akompaña Resensiamento Eleitorál


Servisu Tekniku Administrasaun Elitoral Munisípiu Baucau apela partidus polítiku sira atu akompanha hahu resensiamentu eleitoral no baze de dadus atu nune’e parpol sira bele hatene númeru eleitores iha munisípiubaucau.

Diretor Stae Munisípiu Baucau Lucio Freitas Salvador ba Jornalista Radio Comuniddade Lian Matebean Bauacu Quarta Feira ne’e iha nia knar fatin hateten tuir lei numeru 6 /2016 kona ba resensiamnetu eleitoral inisio prosesu eleisaun partidus politikus sira tenki akompañamentu prosesu resensiamentu eleitoral no baze de dadus.

Nia afima PARPOL sira tenki akompaña prosesu resensiamentu eleitoral wainhira iha prosesu eleisaun hodi nune’e orgaun eleitoral ho partidu polituku sira labele dun malu iha rejultadu votasaun ne’ebe mak iha.

“Rekomenda ba partidus politikus sira diak liu sira mai hotu para ita akonpanha prosesu ida ne’e tamba ita boot sira atu hatene lao ba prosesu eleisaun ida para atu hatene no akuradu lolos eleitpres ida para ita labele oragaun eleitoral ho partidus politikus labele duu malu ho eleisaun no votasaun ne’ebe mak iha ita boot sira tenki mai akonpanha, akompanha para ita hotu bele hatene ninia problema ne’e tamba saida mak eleitor ne’e sae hela deit se lae orsida to’o ikus ne’e it aduun malu i tuir lei ne’e obrigatoriu ita boot sira tenki mai para bele hatene klean liu, tamba ne’e lei laos ita toma inisiativa deit atu kolaia maibe ne’e lei, lei signifika katak obriga,obriga ita para ita tenki tuir prosesu ida ne’e tamba prosesu ida ne’e mak inisiu prosesu eleisaun, tuir lolos parpol sira nia papel ne’e hahu husi prosesu resenseamenttu sira teni mai akompnha ona prosesu ne’e”. Dehan Diretor Stae Munisípiu Baucau Lucio Freitas Salvador ba Jornalista sira,(kuarta,07/10/20).

Diretur stae hatutan iha fulan setembru partidu fretelin halo ona fiskalizasaun ba resensiamentu elitores no baze dedadus atu nune’e sira bele hatutan fali ba militantes no simpatizaantes sira hodi nune’e sira mos bele hatene eleitores sira iha munisípiubaucau.

Iha dia 29/09/2020 ne’e iha mos partidus politikus balun ne’ebe mak mai apresenta ona sira nia an atu fizakaliza iha resenseamentu eleitoral ne’e hanesan paridu fretelin mak mai apresenta ona i depois sira nia imformasaun mai ami katak laos loro-loron deit sira mai maibe siras sei mai deves enkuandu ne’ebe ami mos sira ho entisiasmu tebes simu sira tamba aleinde supervizaun CNE ninian paridus politus sira mos mai fiskaliza hela ne’e signifika katak iha buat ruma ke problema ita mos iha partidus politikus ne’ebe mak fo testemunha ba ita tamba durante prosesu ne’e sira akompnha hela ita iha prosesu tamba ne’e mak lolos ne’e partidus politikus sira ne’ebe liu-liu mak partidus politikus sira ne’ebe asentu iha parlamentu nasional”. Diretor haktuir.

Too oras nee partidu politiku ida mak foin halo fiskalizasaun ba resensiamentu eleitoral maibé partidu sira seluk seidauk mai iha stae hodi halo resensiamentu ba elitores sira.(fvb)
Jornalista: Feliciano Venancio Belo

Editór Agus Guterres

Comment