by

Komunidade Xefe Família 150 suku Larisula sei halerik ba be’e mos


Komunidade aldeia U’uru,Uata-tefu,Lauare ,Bubuha,Tirifalu husi suku Larisula Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau ho totál xefe família hamutuk atus ida lima nolu sei halerik ba bee mos.

Tuir xefe suku Larisula Mario de Jesus ximens ba jornalista sira tersa-feira ne’e hateten bee matan iha area suku refere iha maibe ho distansia ne’ebé dok hodi halo komunidade sira sira tenke la’o ain kilometru lima foin hetan be’e hodi kuru .

Nia afirma dadaun ne’e Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) halo ona observasaun ba be’e matan balun iha suku larisula maibé seidauk tama kriteria PNDS tamba distansia dok ho nune’e komunidade seidauk bele asesu ba be’e mos.

“komunidade sira ne’ebe seidauk asesu bee mos mak hanesan aldeia U’uru,kahor ho aldeia Uatatefu Lauhare no aldeia rua iha leten mak hanesan Bubuha ho Tirifalu,kuandu iha tempu udan sira kuru iha bee matan maibe tempu bailoron naruk sira tenke kuru iha mota ho distansia balun kilometru ida balun to’o lima”dehan Mario ba Jornalista RCLM tersa-feira(06/10) wainhira partisipa kolleta hare iha suku larisula.

Mario hatutan,ho prekupasaun komunidade sira nian,parte autóriedade suku halo ona proposta ba ministériu kompotente maibé to’o agora seidauk iha responde ruma.

nain ulun sira wainhira vizita suku ida ne’e ami xepre hato’o bei-beik no prosposta mos ami hato’o ona maibe seidauk ministeriu kompotente seidauk responde ami nia proposta”dehan Mario.

Iha fatin hanesan komunidade husi aldeia U’uru, Deolinda Pereira Pinto sente triste tamba sira seidauk asesu be’e mos no dadaun ne’e komunidade sira la’o kuaze distansia kilometru lima mak foin to’o iha irigasaun Afalita mak kuru be’e hodi konsumu,ho nune’e nia husu ba ministeriu kompotente tau priorieade ba prekupasaun komunidade nian.

problema ne’ebe ami nia aldeia infrenta mak bee mos no ami komunidade aldeiaU’uru sente triste tebes tamba bee mos la iha ami la’o dok kilometru lima mak foin to’o iha irigasaun afalita mak kuru bee hodi uza tein haris no seluk tan” dehan Deolinda.

Iha suku larisula komapostu husi Aldeia hitu mak hanesan Baina,Bibida’e,Bubuha,Uata- tefu,Lauare,Tirifalu ,U’uru ho total Xefe Família hamutuk atus rua ualu nolu resin neen.(af)

Jornalista : Abrão Freitas

Editór : Agus Guterres

Comment