by

PDHJ realize Treinamentu ba membru F-FDTL Komponente Terestre Regiaun Leste


Provedoria Diretus Humanus no Justisa realize Treinamentu ba ofisiál F-FDTL Komponente terestre Regiaun Leste hamutuk rua nolu atu hasae konesemntu ofisiál sira nian ba diretus umanus ho tema “kna’ar F-FDTL no diretus umanus.

Lia hirak ne’e hato’o hosi provedor Diretus Humanus no Justisa Jesuina Maria Ferreira Gomes ba jornalista sesta fera ne’e hateten formasaun ne’e realize bazea ba akordu kompremisu hosi F-FDTL no PDHJ iha tinan rihun rua sanolu resin hitu hodi promove abilidade no atetude Membru F-FDTL sira atu respeita Diretus Humanus sidadaun sira nian.

Nia afirma durante ne’e PDHJ rejista kazu hamutuk atus ida neen nolu ne’ebé mai hosi Menbru F-FDTL, PNTL inklui kazu sivil jeral ne’ebé ho indisius viola diretus humanus nian.

formasaun ne’e realiza bazeia ba akordu no komprimisiu ne’ebe ke asina entre F-FDTL ho PDHJ iha tinan 2016 i objektivu husi formasaun ne’e atu hasa’e konesementu abilidade no mos hadia atetude membru F-FDTL nian atu nune’e sira bele iha konesementu diak liu direitus humanus liga go knar sira nian atu nune’e sira bele respeita no mos proteje direitus humanus sidadaun sira iha timor- leste” dehan provedor Diretus Humanus no Justisa Jesuina Maria Ferreira Gomes ba jornalista sesta- feira(25/09) wainhira ensera treinamentu iha salaun F-FDTL Lanud baucau.

Nia hatutan hafoin rezista kazu violasaun diretus umanus PDHJ kontinua halo apresisaun ba keixa liu hosi komite jestaun ba keixa atu hatene keixa hirak ne’e hodi halo investigasaun wainhira kazu ne’e tama ba mandate PDHJ.

Nia esplika kuandu konklui ona prosesu ivestigasaun no detekta ona iregularidade hosi membru ne’ebé komete infarsaun mak sei hato’o karta rekomendasaun ba instituisaun relevante atu foti desizaun tamba PDHJ la iha poder desizaun atu foti asaun.

depois PDHJ regista hotu kesar sira ne’e PDHJ halo apresiasaun ba kesar liu husi komite gestaun kisa halo avalisaun ba kesar sira ne’ebe para halo avalisaun ba kesar sira ne’e para tama iha mandatu PDHJ nian ka lae i PDHJ atu loke invetigasaun ka ou atu haruka ba instuisaun relevante hanesan F-FDTL,PNTL ou ministériu relevante ou keisa sira ne’ebe la tama iha mandatu PDHJ nian PDHJ sei deside atu taka no arquiva keisa sira ne’e”dehan Jesuina.

Iha tempu hanesan segundu komadante komponenete terestre regiaun leste Henrique Piedade agradese ba PDHJ tamba realize ona treinamentu diretus umanus nia ba ofisial F-FDTL atu kompri misaun F_FDTL nian ho perante iha populasaun nia le’et.

Nia eplika, hosi formasaun ne’e hanesan bukae ida iha rai laran no mos rai liu wainhira reprezenta timor nia sai misaun onu iha rai liur.

ami fo agradese ba PDHJ tamba fo ona treinamentu ba diretus umanus ho tema “kna’ar F-FDTLno diretus umanus no liu treinamentu ne’e ami bele kumpri ami nia misaun ida ke diak liu perante iha populasaun sira nia le’et ,dalabarak lia fuan balun dehan F-FDTL ho povu mos bele mosu tamba loro-loron ami sira nia oan mai iha ne’e mais estadu fo fiar fo farda,kilat ami ba hasoru fali sira ho misaun ida ne’ebe estadu fo i sitasaun balun ne’ebe ami tuna ba iha terenu ami hateten katak ami mai kumpri lei no ordem no ami la hare ba a ho b ida ne’e dalruma kontra direitus humanus ruma iha terenu importante ami aprende materia hirak ne’e hanesan bukae ida ba ami perante iha rai laran no mos aban binrua se karik ami mos partisipa misaun ONU ruma iha rai liur ne’e buake ida ba ami“ dehan Henrique Piedade

Formasaun ba ofisiál membru F-FDTL ne’e hamutuk ema nain rua nolu, durante loron lima hahu hosi segunda no remata iha sesta fera semana ne’e, Depois de enseramentu Provedór Diretus umanus Fahe mós sertifikadu ba famandu sira.(af)

Jornalista : Abrão Freitas

Editór :Agus Guterres

Comment