by

ANPM dezimina Alterasaun Regulamentu hari’i Postu Abestesmentu Kombostivel iha Regiaun Leste


Autórieadade Nasionál Petroleo Minerais dezamina informasaun lei artigu hat nolu kona ba alterasaun regulamentu hari’i postu kombustivel iha regiaun leste hanesan Lautem,Viqueque no Baucau ne’ebé hala’o iha salaun kafetária Munisípiu Baucau.

Ba Jornalista sira tersa feira ne’e Diretur Dawnstring Autóriedade Nasionál Petroleo Minerais Nelson de jesus hateten ANPM fó ona periodu tinan hitu atu kompaña prepara kondisaun tuir kriteria tékniku sanolu resin hat ne’ebé ANPM estabelese maibé to’o tempu ona kompaña sira seidauk nafatin kumpri tamba ne’e liu husi deziminasaun atu kontinua fó oportunidade tinan ida atu bele kumpri criteria hirak ne’e.

Nelson afírma to’o tinan lima mak la priense kreteria nafatin sei suspende sira nia negosiu no wainhira kompaña hadia no priense ona kritria ne’ebé maka foin loke fila fali.

‟intensaun ohin mak dezimana alterasaun rua ida mak alterasaun regulamentu postu abastesementu kombostivel nian no mos alterasaun ba artigu hat nolu(40) ne’ebe fo tempu ba sira tamba uluk sira antes iha ona regulamentu entaun sira iha periodu atu lori sira nia infraestrutura atu adere ba regulamentu liu-liu rekezitu tekniku ne’ebe oinsa atu hari’I no opera postu abastesementu kombostivel ida ne’e” dehan Nelson de jesus ba Radio Comunidade Lean Matebean Baucau (15/09) iha salaun kafetaria Munisipiu Baucau

Nia hatutan iha munisípiu baucau abstamentu hamutuk hitu maibé seidauk priense kritéria no foin abstamentu ida mak besik ona kumpri criteria, enkuantu tekniku husi ANPM kontinua halo monitórizasaun ba abastamentu ne’ebé foun atu bele kopera ho sira hodi bele priense criteria.

‟iha ne’e hamutuk hitu maibe seidauk kumpri rekezitu sira tamba ne’e ami mai fo hatene fila fali sira katak periodu ida sira tenke kumpri, ami mos halo monitorizasaun balun hari’i seidauk hotu ami mos hare’e ba ajuda sira se karik sira hakarak opera sira kondisaun to’o ona iha ne’ebe entaun ami bele fo lisensa operasaun ba sira,iha munisipiu baucau kompanha kombustivel ida mak besik ona priense rekezitus maibe restu seidauk priense” dehan Nelson de jesus”

Iha fatin Prezidente interinu CCI Munisípiu Baucau Estanisilao maria Quintas hateten dezaminasaun ne’ebé ANPM fó diretur kombustivel husi regiaun leste ne’e pozituvu tebes tamba bele halo kombustivel sira bele sai uniforma tuir regulamentu ANPM nian, tuir nia kombustivel kiik ho boot iha munisípiu baucau hamtutuk sanolu resin maibe atu priense kriteria ne’e desizaun tuir ANPM nian.

‟hau sente ida ne’e pozitivu tebe-tebes tamba se la iha regra mak buat hotu mosu mai arbiru deit ne’e duni ho politiku ida ANMP nia ne’ebe hakarak halo buat ida sai uniforme atu nune’e ita hare buat hirak ne’e sai diak liu tan/ tamba ita hare iha nasaun seluk spbbu filestation hanesan/ maibe ita nia lae balun mutin balun metan/ balun atendementu oin seluk tamba ne’e diak liu ita uza regras ida deit hodi nune’e hare karik uniforme” dehan Estanislao”

Etertantu partisipante deziminasaun Adolfo jose da costa sente kontente ho deziminasaun ne’ebé hala’o husi ANPM ne’e bele fó hanoin bei-beik ba kompaña sira ne’ebé mak atu hari’i abastamentu iha munisípiu, enkuantu nia mós agradese ba ANPM tamba nia kompañ tama hotu iha lista hodi priense kriteria no dadaun ne’e nia sei esforsu an kompleta tan kriteria tuir dezeña ne’ebé iha.”

Agradese tamba ami nia mos tama hotu iha sanulo resi hitu kompania ne’ebe atu hadia kriteiros lubuk ida atu prense ba rekegistus ANMP atu hetan lisensamentu ba operasaun nia/ tamba ne’e agradese tamba sira fo imformasaun klean ba ami atu prense rejegitus hirak ne’e/ hau nia hein dezenho no agora iha hela procesu nia laran karik iha tempo badak nia laran sira aprova ami hein halo renovasaun ba konstrusaun refere” dehan Adolfo jose da costa”

Partisipante ne’ebé hola parte iha dezimansaun ne’e hamutuk ema nain sanolu resin da kompostu husi baucau ema nain hitu lautem ema nain rua no viqueque ema nain rua.(af)

Jornalista:Abrão Freitas
Editor: Agus Guterres

Comment