by

Transporte Públiku no Populasaun Bauguia la halo Movimentu Durante Fulan Ida

Administrador Postu administrative bauguia Antonio Ramos Kuarta feira nee hateten movimentu transporte públiku husi dirasaun Bauguia mai munisípiu Baucau la lao durante fulan ida ona tamba konflitu entre artemarsiais sira.

Administradór afírma konflitu entre korka no kera sakti ne’ebé akontese iha loron ualu too rua nolu resin ualu fulan augusto tinan ne’e joven sira kontinua halo cekpoint ba trasporte hosi bauguia mai Baucau no hosi Baucau ba Bauguia ne’ebé halao movimentu liu-liu iha tempu kalan.

parte postu administrative baguia problema ne’ebe akontese hahu loron walu ,rua nolu resin neen no rua nolu resin walu fulan agusto prblema entre arte masiais entre Korka ho Iks ne’ebe halo problema entaun halo movimentu populasaun no mos governo ne’e halo movimentu ba mai tamba grupu rua ne’e halo cek poin kareta sira ida dala-dalan entaun kondotor kareta sira tauk tamba iha loron joven sira baku kondotor sira balun kanek tiha ho razaun ida ne’e mak kareta hotu- hotu la halo movimentu ba mai” Dehan Administradór Postu administrative bauguia Antonio Ramos Kuarta feira (08/09)

Antonio Ramos sublinña populasaun iha postu administrative bauguia lamenta tebes ho aktus joven artemarsiais ne’ebé sempre halo inpedementu ba trasporte sira ne’ebé tula populasaun sira atu lori produto lokal ba iha munisípiu.

‟povu mos la menta tebes ho aktu joven sira ne’e no sira informa ba ami katak arte marsiais mak bo’o liu iha nasaun ne’e ga governo liu-liu forsa seguransa rua hanesan PNTL no F-FDTL bo’o iha nasaun ne’e tan ne’e mak sira halo problema ami povu mak sai vitima tan ne’e mak ami ohin enkotru hau hato’o ona hau nia proposta atu tau postu seguransa PNTL ho F-FDTL iha area entre Laga ho Baguia nia Klaran atu bele asegura movimentu publiku sira I nune’e komunidade sira bele livre hala’o movimentu” Dehan Antonio

Nudar administradór postu halo ona proposta ba instituisaun siguransa polísia Nasionál Timor Leste hodi halo siguransa masimo no aloka mós forsa seksaun ida entre bauguia no postu administrative Laga nia klaran.(fvb)

Jornalista: Feliciano Venancio Belo

Editór Agus Guterres

Comment