by

Tempu Badak Autóridade Munisípiu Sei Konvida FESTIL no KRAM Atu Divulga Informasaun Sobre Lei Artemarsias


Relasiona ho akontesemntu ne’ebé akontese iha munisípiu Baucau Postu Adminitrativu Laga, Baguia no Baucau vila, iha tempu badak Prezidente Autóridade munisípiu sei konvida festil no kram hodi divulga informasaun liga ba dekretu lei artemarsiais, lei númeru lima bara rihun rua sanolu resin hitu sobre arma brankas no rezolusaun númeru haat bara rihun rua rua nolu.

Kestaun ne’e hato’o hosi prezidente autóridade munisípiu baucau Antonio Augusto Guterres ba jornalista sira hateten intensaun konvida festil ho kram ne’e atu grupu artemarsias no grupu arte ritual komprende intermus rekezitus hirak ne’e tamba loron rua nolu resin ualu kram entrega ona rekezitus sanolu resin ualu ba grupu artemarsias no rituais atu prense.

iha tempu badk konklusaun ne’ebe ita foti mak/konvida frestil no kram atu divulga lei kona ba artemarsiais nia, no mos lei numero lima bara rihun rua ruanulo resin hitu kona armas branka no rezolusaun numeru haat bara rihun rua ruanulo ne’ebe revoga rezolusaun sanulu resin tolu no sanulu resin neen, ne’ebe reativa ne’e para intermus de quadramentu legais grupu ne’e tenke hatene didiak. kram mos fulan kotuk liu ba sira mai entrega hela rekezitus atu gams no rituais sira atu prense rekezitus por volta de sanulu resin walu rekezitus” dehan presidente autoridade Munnisipio baucau Antonio Augustu Guterre (08/09) iha salaun VIP Munisipiu Baucau.

Iha tempu hanesan komadante Polísia Munisípiu Baucau Superintendente Xefe Armando Monteiro hateten reuniaun daruak ne’e kontinuasaun hosi reuniaun loron hat semana kotuk ho lider artemarisas no arte rituas sira atu konsolida fali sira hodi nune’e bele kontribui ba estabilidade seguransa iha munisípiu Baucau.

Nia esplika iha enkontru daruak ne’e formula hanoin oinsa involve prezensa festil hodi koalia kona-ba kna’ar festil nian aumezmu tempu parte kram mai koalia kona-ba regra atu regulariza grupu arte marsiais no arte rituais iha munisípiu baucau.

veteranu iha munisipio baucau oinsa atu bele buka solusaun ba problema hirak ne’ebe akontese iha ita nia munisipio baucau, tamba ne’e mak husi husi reuniaun ida ne’e nia finalidade mak hanesan mos ho reuniaun dala uluk ne’ebe mak halao iha loron ha’at fulan setembru ho lider artemarsiais no rituais nian primeiro mak atu konsolida fila fali artemarsiais no rituais sira hodi nune’e sira bele kontribui estabilidade iha munisipio baucau ou liu husi sensibilizasaun seminario oinsa atu tuir lei ne’ebe mak ita nia estadu hasai hanesan prezansa fretili nia mai koalia kona nia parte tante hanesan mos parte kram atu koalia oinsa atu bele regulariza artemarsiais no rituais iha ita nia munisipio alende ida ne’e papel PNTL sensibiliza no dezamina lei numeru lima bara rihun rua sanulo hitu” dehàn Komadante PNTL.

Enkontru daruak ne’e hetan partisipasaun másimu hosi Administrador Postu Administrativu ne’en, Veteranu, Relijioju, Bomberus, F-FDTl inklui PNTL. (cp)

Jornalista :Calistro Pereira

Editór : Agus Guterres

Comment