by

Uma Kain Atus Ida Resin Iha Suco Laisorlai De Baixo Seidauk Asesu Ba Be’e Mos

komunidade uma kain atus ida resin husi aldeia Sawakasa no Ulsuru Suco Laisorulai de Baixo postu administrative Quelicai seidauk asesu ba be’e mos,enkuantu husi aldeia rua hanesan aldeia dara-oma, no aldeia legu mak asesu ona ba be’e mos.

Ba jornalista Radio Comunidade Lian Matebean Baucau tersa feira ne’e Xefi Suco Laisorulai De Baixo Julio Farcos Pinto hateten durante tinan barak Timor Leste ukun an ona maibé komunidade suco Laisorulai de Baixo kontinua halerik ba be’e mos liu-liu iha tempu bai loron. enkuantu komunidade obrigadu tenke lao ain kuaze kilometru sia hafoin too iha be’e matan Iradaebuti hodi kuru no balun tenki lao ain too iha mota foin kuru hodi sustenta ba moris loro-loron nian.
Xefi Suku afírma komunidade ne’ebé mak dook husi be’e matan tenki hola be’e tanki ne’ebé emprejario sira faan kada bidon ida dolares rua.

“komunidade sira tenke ba kuru be’e iha mota/ be’e matan no balun hola be’e tanki ne’ebe emprejario sira faa kada bindon ida ho dolares rua’ husi aldeia sawakasa no ulsuru sira tenke lao distansia kilometru sia hodi bele to’o iha be’e matan ” dehan xefe suku laisorulai de baixo Julio farcos pintu (08/09)

Ho komunidade nia preukupasaun hirak nee parte autoridade local nudar reprejentativo komunidade hatoo ona proposta orsamentu ba iha programa nasional dezenvolvimentu suco hamutuk rihun rua nolu resin ualu nebe iha ona faze survey ba bee matan nebe mak atu kanaliza ba komunidade sira.

programa prioridade ba PNDS ba anu fiskalizasaun ida ne’e ami preve orsamentu ba iha PNDS nia total orsamentu dolar rihun ruanulo resin walu dolares Americano,no ami sei iha fase survei atu nune halo planu diak ida hodi kanalizasaun be’e mos ba komunidade atu sira bele asessu ba be’e mos no ami nia planu programa ida survei ona be’e matan ida naran iradaemuti iha tinan rihun rua sanulo resin walu no sia/ maibe tekniku husi SAS mak seidauk halo dezenho BIQ tamba ne’e mak projeitu ema ema fo sai foin dadauk ne’e seidauk iha, tamba ne’e ami mos rekomenda ba SAS munisipio baucau atu fo chamada ba nia tekniku sir abele aselera lalais dezenho no BIQ ne’e atu nune bele hetan promulgasaun husi munisipio no nasional“dehan husi Julio pinto.

Julio pinto husu ba menbru parlamentu nasional atu labele preukupa ba orsamentu nebe mak governu tau maibe hare ba perioridade ba kada ministerio tau nee no nia nafatin rekomenda atu labele mos tau interese partidaria tamba sei fo inosenti ba komunidade sira.

“ba parlamentu nasional tamba sira mak liman ain matan tilun povu nia ne’ebe mak tur iha uma fukun parlamentu labele preokupa ba orsamentu ne’ebe governu tau/ maibe hare ba prioridade ne’ebe mak ministeiro tau ne’e, mais ami rekomenda ba sira katak ministeiro ne’ebe mak responde ba nesesidade basiku povu nia entaun sira tenke konsidera ida ne’e, labele interese ba partido no fo inosete ba komunidade,populsaun no eleitores sira ne’ebe mak fo, tamba iha komunidade iha eleitores, iha sinpatizantes no militares, tamba ne’e ami hanesan autoridade ami preokupa. tamba tinan ne’e ita lao ho orsamentu duadesimu no inserteza politika. i serteza ita lao iha oitavu governu ida ne’e orsamentu ne’ebe mak sira debate ne’e bele prioridade ba povu sira atu responde netik sira nia nesesidade basiku la bo’ot mos pelumenus garantia ba sira katak Timor ne’e indepensensia no sei lori dezenvolvimentu ba povu” dehan Julio pintu

Husi suco laisolulai de baixo kompostu husi aldeia hat hanesan dara-oma , sawakasa , legu no ulsuru nebe total populasaun hamutuk rihun ida atu hat hat nolu resin tolu.(fvb)

Jornalista :Feliciano Venancio Belo

Editór :Agus Guterrs

Comment