by

Vice MEJD Vizita Eskola Ensino Bázika Sentrál Uaibua

Vise ministru Edukasaun Juventude no desportu Antonio Guterres hala’o vizita eskola ensinu baziku sentral Uaibua postu administrativu Venilale ho objetivu rekopera prosesu aprendisazen saudavel no atu dezamina klean informasaun kona-ba materiál prevensaun covid-19 nian ba diretur eskola inan aman no professor sira atu ida-idak hatene sira nia papel
Nia esplika dezaminasaun informasaun prevensaun covid-19 durante ne’e iha teritoria Timor laran tomak hasoru dezafiu tanba eskola balun numeru alunus barak, liu-liu eskola publiku sira.

Nia afírma eskola hotu tenke akompaña situasaun ne’ebe dadaun ne’e ita hasoru covid-19 iha nivel mundial inklui nasaun Timor-Leste tanba ne’e parte edukasaun fahe turnu tuir sala aula eskola idak-idak nian.

Ida ne’e programa kontinuasaun ida temi dehan rekoperasaun prosesu ensinu aprendisazen ho saudavel ne’ebe kontinua iha nivel nasional ne’ebe ita halo ona lansamentu, ita kontinua ba iha nivel munisipál no postu administrative hotu-hotu iha Timor laran tomak, ohin workshop ida ne’e realize iha postu addministrativu Venilale ita halibur mestri no diretores eskola sira hotu hahu husi ensinu pre-eskolar, ensinu báziku, ensinu sekundariu jeral to’o iha eskola tekniku vokasional ne’ebe organiza husi director edukasaun municipal atu dezimina klean liu tan konaba material prevensaun kovid-19 nian”dehan vise MEJD Antonio Guterres ba Radio Komunidade Lian Matebean Baucau Kinta feira (3/9).

Iha tempu hanesan diretór servisu munisipál edukasaun Baucau Felis Ximenes hateten ministériu liu hosi edukasaun servisu edukasaun munisipál Baucau servisu hamutuk ho plan internasional simu ona apoiu materiál desinfektan ne’ebé fahe ona ba eskola públiku iha teritoria Baucau hamutuk sia nolu resin ne’en.
Maske hetan ona apoiu hosi agensia internasional sira maibé dadaun ne’e seidauk bele responde hotu ba kada eskola sira, parte servisu munisipál edukasaun Baucau kontinua esforsu buka apoiu materiál hirak ne’e.

“Foin semana rua liu ba ita servisu hamutuk ho Plan Internasional apoia material dezinfektan ba eskola publikas sia nulu resin nen maka hetan apoia material dezinfektan ninian maibe ita rona katak apoiu sira ne’e seidauk to’o, I servisu edukasaun municipal Baucau nian kontinua servisu hamutuk liu-liu kordena hamutuk ho servisu saude municipal nian ho ajensia internasional sira ne’ebe durante ne’e apoiu ita atu nune’e kontinua apoiu mai ita atu halo dezinfekta ba eskola publika no privadu ne’ebe durante ne’e seidauk hetan apoiu”dehan Felix.

Hafoin vizita eskola ensinu baziku sentral Uai-Bua ekipa vise MEJD kontinua nia viazen ba eskola Uaibobo postu administrative Ossu munisípiu Viqueque.

Hola parte iha vizita vise MEJD nian ne’e mai husi vise ministru ho nia komitiva, director edukasaun munisipá ho nia komitiva, director eskola nivel Pre-primaria, ensinu bázika, ensinu sekundaria jerál ho tekniku vokasionál, inklui kordenador eskola filiál sira hotu.(adg)

Joernalista :AG

Editór: Agus Guterres

Comment