by

Membru DDMC 28 simu Sertifíkadu Responde Emejensia.


Membru DDMC hanutuk rua nolu resin ualu simu sertifikadu kona-ba responde emerzensia atu hatudu nafatin prestasaun servisu wainhira halo atendementu emerzensia ba vitima dazastre naturain iha terenu.

Lia hirak ne’e hato’o hosi kordenadór gabineti premeiru Ministru ba Asuntu sosiadade sivil Filipi da Costa ba jornalista sira sesta feira ne’e iha salaun CVTL Filial Baucau hafoin distribusaun sertifikadu ba membru DDMC hateten sertifikadu ne’e laos ijasa maibe sai hanesan responsabilidade atu ba oin bele halo atendementu ba dezastre ne’ebe akontese iha baze.
Nia afírma sertifikadu laos valór liu maibé oinsa membru sira hatudu nafatin nia presatasaun servisu ne’ebé diak.

gabinente hakarak husu parabens ba ita bo’ot sira hotu ne’ebe tuir treinamentu ho diak no simu ona sertifikdu no ba sertifikdu treinamentu ne’e responsabilidade katak ba oin atendementu ruma ba dezastre ne’ebe akontese ita bo’o sira iha responsabilidade entaun la’os sertifikadu mak valor liu maibe imi nia prestasaun servisu ba iha komunidade mak sai sasukat ba rejultadu servisu” Dehan kordenadór gabineti premeiru Ministru ba Asuntu sosiadade sivil Filipi da Costa(28/08) iha salaun CVTL Filiál Baucau.

Iha tempu hanesan representante partispante membru DDMC cosme hateten agradese ba Cruz Vermelia Timor Leste tamba faselita ona treinamentu ba membru DDMC hodi oinsa responde ba situasaun emerzensia ne’ebé akontese iha komunidade nia le’et tamba dezastre laos mai hosi natreza deit mai mai hosi mós ema nia hahalok.

“ hau agradese ba faslitador sira durante fo treinamentu loron tolu buat ne’ebe ami akomapanha naton ona ba ami atu prepara an hodi atende situsaun emerjensia iha munisipiu baucau,durante ita hare’e asiedente ne’ebe akontse mosu husi natureza no ema nia hahalok mak barak liu ho buat sira ne’e dala ruma ami prepara an ne’e ba halo atendementu sempre hasoru difikuldades no iha ami nia frakeza mos” Dehan Cosme.
Distribuisaun sertifikadu ne’e partisipa mai hosi gabineti premeru ministru no reprezentante autoridade munisípiu inklui membru hosi DDMC.(adg)

Jornalista:AG

Editór : Agus Guterres

Comment