by

Uma Eskola EBF Katólika Darenafa Hetan Estragus Totál

Uma eskola Ensinu báziku filiál katólika primeiru siklu Darenafa suku Namanei postu Administrative Queliqai hetan estragus totál tanba relasiona anin bo’ot ne’ebé akontese semana ne’e.

Liu husi via telephone reprezentante komunidade Darenafa Junior La Vitoria hateten anin bo’ot ne’ebé akontese iha Tersa feira semana ne’e ho velosidade ne’ebé maka’as halo estragus uma eskola katóliku primeiro siklu kompostu husi sala tolu, haris fatin no sintina rua anin sobu totál.
Nia afírma iha akontesimentu ne’e defikulta ba estudantes hamutuk atus rua resin nia prosesu aprendisagen iha sala laran tanba uma eskola anin bo’ot sobu totál nia kakuluk.

Horseik anin bo’ot ne’ebe akontese iha ami nia sentru Darenafa suku Namanei rezulta uma eskola EBF nia kakuluk estraga total, uma ne’e iha sala tolu, inklui kaxa de baino rua”dehan reprezentante komunidade Darenafa Junior La Vitoria liu husi via telephone Kuarta feira (26/8).

Nia esplika uma eskola ensinu báziku filiál hahu ninia konstrusaun iha tinan rihun rua sanolu resin lima ho osan estadu nian, maske foin tinan lima deit akontese dezastre naturais halo uma eskola refere estragus totál, tanba ne’e husu ba Ministério Edukasaun wainhira orsamentu jerál do estadu foun ba tinan ida ne’e fó perioridade ba prosesu rehabilitasaun eskola refere.

Hau hanesan reprezentante inan aman estudante rekomenda ba ministeriu edukasaun atu tau prioridade ba orsamentu jeral estadu tinan 2020 nian tanba eskola ne’e uluk halo ho orsamentu mai husi estadu maske eskola ne’e eskola katolika maibe eskola ne’e eskola uniku ne’ebe akumula estudante barak”dehan nia

Too informasaun nee fo sai diretur servisu edukasaun munisipiu Baukau Felis Ximenes seidauk fo nia komentario ruma tanba sei halo servisu iha Dili.(fvb)

Jornalista: Feliciano Venancio Belo

Editór:Agus Guterres

Comment