by

Problema hasoru Feto Registu ás iha PNTL Munisípiu Baucau kompara Kazu ofensas intégridades Fizíku simples


Kestaun ne’e hato’o hosi Komandante PNTL Munisípiu Baucau, Superintendente Xefe Armando Monteiro ba jornalistap tersa-feira ne’e, iha salaun treinamentu komando polísia munisipiu Baucau hateten,tuir dadus estatestika tinan ne’e parte polísia seksaun investigasaun kriminál regista problema feto, liu-liu ofensas intégridades fíziku simples as tebes iha tinan ne’e kompara ho tinan kotuk.
Armando Monteiro afírma problema ne’ebé PNTL atende, hasoru feto aas ho motivu mudansa ambientál no igualidade direitu halo feto sira utiliza sala teknologia informátiku mosu deskonfiansa entre feto no mane ikus mai hamosu problema iha uma laran.

problema estatistika krime as liu feto kompara ho ofensas integridade simples tun liu no prolema feto mak as fali problema ne’e hamutuk 61,entaun ita baucau ne’e la’os problema mane nian no seluk maibe,feto mos as iha munisipiu ida ne’e maoria problema ne’ebe polisia seksaun investigasaun kriminal atende motivu la’os problema ekonomia,edukasaun maibe problema mudansa ambiental tamba igualidade direitu entaun teknologia informatiku ita utiliza sala domina ita fali komesa ida-idak uza tekonolgia informatika ida ne’e komunika ba familia,kolega,vizinus mosu deskonfiansa fen liki laen no laen liki fen no mane tau lakohi levanta kazu ida ne’e no wainhira ita komapara halo kompetisaun ho joven sira dok liu tamba ita adapata ambiental maibe ambiente mak domina ita fali no ita la kontrola ita nia an ho emosaun bele mosu prblema” Dehan Komadante

PNTL Munisipiu Baucau Armando Monteiro ba Radio Komunidade Lian Matebean Baucau (25/08) iha Eskuadra PNTL Baucau.
Nia hatutan durante nia mandatu iha Kapital Dili no Maliana fronteira ho Indonezia / maske iha teknolgia informatika domina maibe probelma feto normal no ladun signifikante / maibe tuir nia observasaun husi estastestika munisipiu sanolu resin rua inklui RAEOA-Oekuse munisipiu baucau problema barak husi feto.

kompara hau iha dili violensia domestika oituan maske dominasaun teknologia informatika no mos iha Malian lina fronteira maibe sei normal hela ladun signifikante no estatestika hau akompanha husi IMS husi munisipiu 12 inklui raeoa-oekuse kompara ita baucau ne’e makas tebe-tebes tamba ne’e ita tenke identifika problema ida ne’e nia abut iha ne’ebe depois mak ita envolve ita feto maluk sira no apoiu estrutura konselu suku ho KPK hodi fo solusaun ba probelema ne’ebe mak agora dadaun ita nia komunidade infrenta liu-liu ita nia inan feton sira”Dehan Armando

Hahu husi fulan janeiru to’o mai iha fulan ikus tinan ne’e komandu polísia Baucau registu kazu hamutuk ne’en nolu resin ida (61) husi kazu ne’e balun hetan ona dezisaun husi tribunál distritál Baucau no balun sei tuir hela prosesu investigasaun nia laran.(fvb)
Jornalista : Feliciano Venancio Belo
Editór : Agus Guterres

Comment