by

Komunidade husu Governu selu Kompaña Timor Progresu atu kontinua servisu loke Estrada Foun iha Libagua

Reprezentante komunidade aldeia Tirilolo suku Libagua postu administrativu Laga Gaspar Freitas Pinto hateten ho abandona servisu kompaña nian durante tempu udan halo be’e sobu uma hela fatin komunidade no taka be’e matan balun tanba kompaña la halo be’e dalan no husik abandona Tamba ne’e Reprezentante komunidade husu ba Oitavu Governu atu selu kompaña Timor Progresu hodi finaliza servisu loke estrada foun tanba dadaun ne’e estrada refere husik abandona hodi halo komunidade hetan impaktu maka’as ba dezastre naturais no ameasa ba uma hela fatin komunidade inklui ameasa vida kondutores sira nian.

Nia áfirma kompaña Timor Progresu hahu loke estrada foun husi dirasaun suku Nunira to,o area Lalu Lai ho distansia kilo metru 11 asesu ba aldeia lima hosi suku Nunira, Libagua inklui suku Soba maibé dadaun ne’e fó ameasa bo’ot ba transportasaun kàreta no motór tanba estrada ne’e loke hosi Timor Progresu sai fali be’e dalan no estrada klaran nakonu ho fatuk.

“Ami hosi komumidade husu ba governu selu ona kompania atu halo hotu tiha estrada inklui selu komunidade sira nia plantasaun hanesan kulu, nu’u,au, has ho natar komunidade nian ne’ebe durante ne’e kompaña loke estrada foun” Dehan reprezentante komunidade Gaspar Freitas Pinto ba Radio komunidade Lian Matebean Baucau Tersa Feira (25/08) iha sentru komunitáriu aldeia Tirilolo Suku Libagua.

Iha tempu hanesan xefe suku Libagua Francisco de Carvalho Gama rekoenese kompaña timor progresu abandona servisu loke estrada foun ho kilo metro sanolu resin ida dirasaun suku Nunira ba to’o area Lalulai suku Sagadate tanba kompaña refere la iha kontratu servisu hosi ministériu obras públiku maibe iha deit orden servisu, tanba ne’e xefe suku nain tolu kompostu hosi suku Libagua, Nunira no Samalari halo ona karta pedidu ba parte kompetente hodi reforsa kompaña atu governu legaliza lisensa kompania nia para finalize tiha Estrada refere tanba Estrada ne’e fo asesu ba transporte dirasaun Baguia mai Laga.

Los duni kompana Timor Progressu Unip.Lda sira abandona Estrada kilometru 11 husi suku Nunira to’o ba iha area Lalulai, la signifika sira husi abandona total maibe tanba momentu ita nia kompana ne’e mai halo konstrusaun no rehabilita Estrada ida ne’e sira hetan deit despaixu husi MOP maibe sira nia despaixu ne’e laos kontratu maibe despaixu servisu loke Estrada ne’e ordem traballu, I ikus mai sira abandona servisu tanba governu la legalize sira nia dokumentus, maibe ami autoridade suku tolu halo ona karta pedidu hodi reforsa kompana ne’e finalize sira nia servisu”dehan xefe suku.

Tuir observasaun jornalista nota katak natar populasaun besik hektar rua nolu husik abandona tanba impaktu hosi loke estrada foun halo rai taka natar hirak ne’e inklui taka mos be’e matan balun ne’ebe fornese be’e ba natar hirak ne’e to’o maran.(adg)

Jornalista: (AG)

Editór :Agus Guterres

Comment