by

Orden Polítika dominante ba Kestaun Servisu Tekniku Agua Saneamentu

Prezidente Autóriedade munisípiu Baucau Antonio Augusto Guterres iha nia diskursu abertura dezaminasaun informasaun Agua Saneamentu hateten polítika dominante ba kestaun servisu tekniku agua saneamentu  nian.

Nia esplika tenke komunga polítika palavra  hodi komunga xave importante oredem polítika,orden tekniku no ordem birokrat  la bele soke malu  tamba ordem polítika bele difikulta prosesu  tekniku servisu  iha  agua saneamentu.

Nia áfirma iha diskursu, deklara ba Baucau oan sira  atu la bele hare deit ba aspetu negativu  maibé hare mós ba aspetu sira seluk ne’ebé importante.

“Senor Xefe suku sira ita boot sira elitu be lamentamas tenke komunga palavra save  politika sira  DJ to’o mai ami komunga buat tolu  orden politika,orden tekniku no orden birokrat tolu n’e la bele soke malu orden teknika la bele boot liu orden politiku,orden teknika kaber to’o iha ne’ebe  maibe politika bele difikulta prosesu teknika hau konsenisa rasik deklra momos ba ita boot sira no baucau oan sira  dala ruma hare deit ba aspetu negativu maibe la hare ba aspetu positivu“ Prezidente Autóriedade munisípiu Baucau Antonio Augusto Guterres(19/08)

Iha fatin hanesan Diretór Gerál Agua Saneamentu  husi Ministériu Obras Públiku Gustavo  da Cruz apresia ba prezidente Autórieade nia intervensaun liga ba prosesu  dezenvolvimentu infraestrutura no institusional no regulamentus sira. enkuantu  nia rekonse  mudansa polítika  no institusional muda dekretu lei no iha orsamentu jeral  estadu  fo implikasaun ba dezenvolvimentu iha munisipiu maibe iha tinan rihun rua sanolu resin sia husi servisu  agua sanemantu husi ministériu obras públika sei halo kontinuasaun ba segundu estudu dezenho  enjeneiru detalhadu

“Tuir lolos doismil diza seis diza seti ita tama ona faze agora ne’e maibe ita nia evolusaun politika  ita la iha aloka saun orsamentu servisu ne’e la konsege avansa doismila diza nove ita foin iha hodi halo kontinuasaun orsamentu hodi halo kontinuasaun ba segundu estudu, planu master hotu ona iha faze segundu ita ba ona dezeñu engenaria detailladuˮ Dehan Gustavo 

Nia hatutan dadaun ne’e ekipa husi agua no saneamentu  halo ona levantamentu dadus  edifisiu no umakain atu aktualiza  dadus hamutuk Master plan husi sesus tinan rihun sanolu resin lima no sei halo estudu tapografia be’e matan sira ne’ebé iha  atu kanaliza mai  munisípiu no ba komunidade sira.

 “Faze agora sira halo ona levantamentu dadus ba ita nia edifisiu sira no mos ba iha uma kain sira atu aktualiza dadus ne’ebe mak uluk hosi master plan ida dadus ne’ebe maka mai hosi sesnsus doismil i kinzi tamba ita iha kresimentu populasaun kresimentu uma kain siraˮ Dehan Gustavo 

Tuir planu  sei halo implementasaun   ba projeitu kanalizasaun be’e mo‘os iha tinan rihun rua rua nolu resin ida.(gus)

Jornalista :RCLM

Editor :Agus Guterres

Comment